علوم زیستی ورزشی, دوره (2), شماره (15), سال (2013-3) , صفحات (107-120)

عنوان : ( تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای برغلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , زهرا میرزنده دل , احمد ابراهیمی عطری , علی اصغر رواسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرلین یک پپتید ترشح شده از معده است وچنین پیشنهاد شده است که نقش مهمی در ترشح هورمون رشد ،تعادل انرژی،چاقی ،رفتار دریافت غذا و برخی عملکردهای قلبی عروقی ایفا می کند. هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای برغلظت گرلین پلاسمای زنان جوان غیر ورزشکاراست.به این منظور 20 زن جوان غیر ورزشکار با میانگین سنی(1/2±22)سال و BMI(65/4±21/23 ) به صورت داوطلبانه انتخاب وبه طور تصادفی به سه گروه تجربی ویک گروه کنترل تقسیم شدند.گروه های تجربی شامل:گروه تجربی 1 با شدت 1RM%40 ،گروه تجربی2 با شدت1RM %60 و گروه تجربی 3 با شدت 1RM %80 به فعالیت مقاومتی(8تمرین،25 ثانیه هرتمرین با حداکثر سرعت) پرداختند وگروه کنترل بدون تمرین باقی ماندند. قبل و بلافاصله بعد از تمرین از آزمودنی ها خونگیری به عمل آمد.برای اندازه گیری گرلین پلاسما از روش الایزا و برای اندازه گیری هورمون رشد( (GHاز روش رادیوایمونواسی استفاده شد،برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و برای مقایسه میانگین گروه ها از روش آماری تی وابسته و برای مقایسه میانگین بین سه گروه تجربی از روش آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی و برای رابطه سنجی ازمقیاس همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که در هر سه شدت تمرینی گرلین پلاسما پس از تمرین افزایش معنی داری داشت که میزان این افزایش به ترتیب در گروه های تجربی 2، 3و1بیشتر بود. GH نیز در هر سه گروه تجربی افزایش معنی دار داشت که میزان این افزایش به ترتیب در گروه های تجربی 3، 2و1 بیشتر بود.همچنین هیچ رابطه معناداری بین گرلین و GH در شدت های تمرینی متفاوت مشاهده نشد. در نتیجه می توان گفت که علاوه بر اثر ناشتایی آزمودنیها، احتمال دارد افزایش گرلین در پاسخ به تعادل منفی انرژی ناشی از تمرین باشد.همچنین می توان گفت که افزایش گرلین کاملا وابسته به افزایش شدت تمرین نمی باشد.

کلمات کلیدی

, :گرلین, تمرین مقاومتی , اشتها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034838,
author = {رشیدلمیر, امیر and میرزنده دل, زهرا and ابراهیمی عطری, احمد and علی اصغر رواسی},
title = {تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای برغلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان},
journal = {علوم زیستی ورزشی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {15},
month = {March},
issn = {2008-9325},
pages = {107--120},
numpages = {13},
keywords = {:گرلین،تمرین مقاومتی ،اشتها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای برغلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان
%A رشیدلمیر, امیر
%A میرزنده دل, زهرا
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A علی اصغر رواسی
%J علوم زیستی ورزشی
%@ 2008-9325
%D 2013

[Download]