پژوهش نامه زنان, دوره (3), شماره (5), سال (2012-6) , صفحات (49-69)

عنوان : ( مسأله‌ی زن در نگرش خبرگان قانون اساسی )

نویسندگان: محسن خلیلی , نسترن صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انقلاب‌ها ازحیث پیامدهای جنسیّتی، دو نوع‌اند: مساوات‌گرا، که رهایی زنان یکی از اهداف آن‌ها به‌شمار می‌رود؛ و مردسالارانه، که زن را در قالب خانواده، محصور می‌سازند. شایسته است پیش از بررسی مفهوم مشارکت سیاسی زنان در جامعه‌ی انقلابی ایران، درک کنیم که خبرگان تدوین‌کننده‌ی قانون اساسی چه نوع نگرشی نسبت به مسأله‌ی زن داشته‌‌اند. گمان نخستین آن است که خبرگان، دارای نگرشی پنج‌وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) بوده‌اند؛ یعنی، ازیک‌سو، مسأله‌ی زن محصور در شرع محسوب شد، زیرا فقها بر فضای ذهنی مجلس خبرگان، چیرگی داشتند؛ و ازدیگرسو، نگاه جمع‌گرایانه بر نگرش فردگرایانه غلبه یافت و زن به‌عنوان یک فرد، افزون بر ویژگی‌های فردی، در مجموعه‌ای به نام خانواده نیز، اهمیّت یافت.

کلمات کلیدی

, جنسیّت و انقلاب, زنان, انقلاب اسلامی ایران, مجلس خبرگان قانون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034846,
author = {خلیلی, محسن and نسترن صالح نیا},
title = {مسأله‌ی زن در نگرش خبرگان قانون اساسی},
journal = {پژوهش نامه زنان},
year = {2012},
volume = {3},
number = {5},
month = {June},
issn = {2383-0743},
pages = {49--69},
numpages = {20},
keywords = {جنسیّت و انقلاب، زنان، انقلاب اسلامی ایران، مجلس خبرگان قانون اساسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسأله‌ی زن در نگرش خبرگان قانون اساسی
%A خلیلی, محسن
%A نسترن صالح نیا
%J پژوهش نامه زنان
%@ 2383-0743
%D 2012

[Download]