حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (96-100)

عنوان : ( بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزین )

نویسندگان: سید احمد حسینی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمود عطارزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم به علف‏کش متریبوزین (سنکور)، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 5 رقم گندم (آتیلا، چمران، نیک نژاد، دوروم، گاسگوژن)، گونه علف‎هرز ( جودره و یولاف وحشی) و کاربرد علفکش متریبوزین در شش دز (صفر، 100، 200، 400، 800 و1600 گرم ماده تجاری در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که یولاف وحشی بیشترین حساسیت را به کاربرد متریبوزین داشت (257=ED50) و جودره (722=ED50) در مقایسه با یولاف به طور معنی‎داری تحمل بالاتری به متریبوزین داشت. در مورد ارقام گندم نیز، نیک نژاد (1022=ED50) و گاسکوژن (958=ED50) تحمل بالاتر و ارقام آتیلا (307=ED50) و گندم دوروم (498=ED50) تحمل پایین‎تری در مقایسه با سایر ارقام گندم و جودره نشان دادند، اما به طور معنی‎داری درجه تحمل بالاتری از یولاف وحشی داشتند.

کلمات کلیدی

, سنکور, علف کش, کنترل علف های هرز, یولاف وحشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034859,
author = {سید احمد حسینی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and محمود عطارزاده},
title = {بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزین},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {96--100},
numpages = {4},
keywords = {سنکور، علف کش، کنترل علف های هرز، یولاف وحشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزین
%A سید احمد حسینی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A محمود عطارزاده
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]