هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( شبیه سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد بر بسترهای متحرک )

نویسندگان: امین استثنایی , محمدرضا جعفرزاده , ابراهیم علامتیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مدل یک بعدی حجم محدود SLIC و Roe برای شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد بر بستر متحرک توسعه داده می شود و با استفاده از آنها معادلات آ بهای کم عمق که اثرات انتقال رسوب و تغییرات بستر در آن دیده شده است حل میشوند. انتقال بار بستر و بار معلق در حالت غیرتعادلی و با کاربرد رابطه ون راین با اعمال ضریب تصحیح انجام شده است. برای در نظر گرفتن اثرات غلظت رسوب بر ته نشینی رسوبات از سرعت ته نشینی مواد رسوبی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد میزان تغییر شکل بستر در مقایسه با تغییرات جریان قابل چشم پوشی نمی باشد و بایستی در مدل کردن شکست سد اثر متقابل جریان و رسوب در نظر گرفته شود. مقایسه نتایج عددی و داده های آزمایشگاهی موجود نشان داد که مدل های بکار رفته بخوبی قادر به پی شبینی شرایط جریان و تغییرات بستر میباشند. تجربیات عددی نشان داد که پیشروی پیشانی موج بر بسترهای ثابت با سرعت بیشتری نسبت به بسترهای متحرک انجام می شود؛ لیکن سرعت موج در حال گسترش به سمت مخزن بر دو بستر چندان متفاوت نمی باشد.

کلمات کلیدی

, شکست سد, بستر متحرک, انتقال رسوب, حجم محدود, جریان یک بعدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034895,
author = {استثنایی, امین and جعفرزاده, محمدرضا and ابراهیم علامتیان},
title = {شبیه سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد بر بسترهای متحرک},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {شکست سد، بستر متحرک، انتقال رسوب، حجم محدود، جریان یک بعدی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد بر بسترهای متحرک
%A استثنایی, امین
%A جعفرزاده, محمدرضا
%A ابراهیم علامتیان
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]