نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2013-05-21

عنوان : ( شبیه سازی نقش دریای خزر در وقوع بارش های منطقه ای با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 پیوند خورده با مدل دریاچه )

نویسندگان: عباس مفیدی , میثم کارخانه , آذر زرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش دریای خزر در وقوع بارش های سواحل جنوبی این دریاست. جهت شبیه سازی میزان نقش دریای خزر در وقوع بارش های منطقه ای، از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 که با یک مدل دریاچه جفت گردیده، استفاده شد. مدل با استفاده از داده های جوی NCEP/NCAR و در دو حالت مرجع (وجود دریای خزر) و شرایط حذف دریاچه برای سال های 2003 تا 2005 اجرا شد. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که با حذف دریای خزر بیشترین میزان تغییر بارش، در سواحل جنوبی این دریا بوقوع می پیوندد. حذف دریای خزر بیش از هر جای دیگری سبب کاهش میزان بارش در مناطق واقع در محدوده جنوب غرب و جنوب دریا می گردد. در عین حال، میزان تأثیر دریای خزر بنا به فصل سال متفاوت خواهد بود، بطوریکه بالاترین میزان تأثیر منطقه ای دریای خزر به ترتیب در فصول پاییز و زمستان و کمترین میزان آن در فصل بهار مشاهده می گردد. یافته های تحقیق همچنین بیانگر آن است که در صورت حذف دریای خزر، به واسطه افزایش کشال سطحی، از شدت باد با جهت شمالی بر روی منطقه کاسته خواهد شد. تحلیل وضعیت باد شمالی بر روی دریا مبین آن است که میزان نقش و تأثیر منطقه ای دریای خزر تابعی از شدت باد بر روی دریا می باشد. بر این اساس، دریای خزر در زمان وقوع بادهای شدیدتر نقش منطقه ای بیشتر و گسترده تری در قیاس با زمان وقوع بادهای کم شدت تر دارد. یافته ها همچنین بیانگر آن است که با حذف دریای خزر، به واسطه حذف منابع گرمایی و رطوبتی آب دریا، از مقادیر نم ویژه، تبخیر از سطح دریا و شارگرمای نهان، بطور محسوسی کاسته می شود. این فرآیند در نهایت منجر به کاهش بارش در سواحل جنوبی دریای خزر می گردد. اعتبار سنجی بارش های شبیه سازی شده، حکایت از آن دارد که مدل RegCM4 روند بارش های ماهانه را به خوبی شبیه سازی نموده است، اگر چه در برآورد مقادیر واقعی بارش یک اریب مثبت را برای ماه های بهاری نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, دریای خزر, بارش های خزری, دمای سطح آب دریا, مدل اقلیمی RegCM4, مدل دریاچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034917,
author = {مفیدی, عباس and کارخانه, میثم and زرین, آذر},
title = {شبیه سازی نقش دریای خزر در وقوع بارش های منطقه ای با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 پیوند خورده با مدل دریاچه},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دریای خزر، بارش های خزری، دمای سطح آب دریا، مدل اقلیمی RegCM4، مدل دریاچه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی نقش دریای خزر در وقوع بارش های منطقه ای با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 پیوند خورده با مدل دریاچه
%A مفیدی, عباس
%A کارخانه, میثم
%A زرین, آذر
%J نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2013

[Download]