هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2013-05-22

عنوان : ( نگاری سکانسی پالئواکولوژی، تکامل محیط رسوبی و چینه سازند جهرم در ناحیه بندرعباس (جنوب شرق حوضه زاگرس) )

نویسندگان: افشین زهدی , سید علی معلمی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , عباس علی نیک اندیش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بخشھای جنوب شرق حوضھ رسوبی زاگرس، توالی کربناتھ سازند جھرم عمدتاً از فرامینیفرھای بنتیک بزرگ (بھ عنوان مثال نومولیتیدھا، آلوئولینیدھا و اربیتولیتیدھا، بعد از تغییرات زیستی قابل توجھ در انتھای پالئوسن) بھ ھمراه دیگر ذرات اسکلتی (نظیر جلبک سبز) و ندرتاً غیر اسکلتی (نظیر پلوئید) تشکیل شده است. در این سازند بر مبنای فراوانی و توزیع فرامینیفرھا و دیگر اجزاء موجود در رخسارهھای مختلف، عمق حوضھ رسوبی و در نتیجھ نوع زیر محیط حوضھ رسوبی قدیمھ تعیین گردیده است. آنالیز رخسارهھا و مشاھدات صحرایی از توالیھای کربناتھ آبھای کمعمق ائوسن (سازند جھرم)، در بخشھای جنوبشرق حوضھ رسوبی زاگرس و آنالیز بعدی اطلاعات پالئواکولوژی سبب فراھم آوردن اطلاعات جدیدی از تکامل اجزاء زیستی و مورفولوژی پلتفرم کربناتھ در طول ائوسن در جنوب شرق حوضھ رسوبی زاگرس شده است. این سازند در ناحیھ بندرعباس از ٦ رخساره رسوبی تشکیل شده است. بخشھای قاعدهای سازند جھرم در این ناحیھ، در یک پلتفرم کربناتھ از نوع رمپ با انتھای پرشیب (با توجھ بھ وفور ساختارھای کانالی عظیم، جریانھای خردهسنگی و مقدار زیادی از کربناتھای حمل شده و نابرجا از بخشھای کم عمق حوضھ بھ آبھای عمیقتر)، رسوبگذاری نموده است، و در طول زمان، این پلتفرم کربناتھ بھ نوع رمپ با شیب ملایم، (بر اساس نبود تھنشستھای توربیدایتی، نبود رخسارهھای ریفی، و تغییرات تدریجی رخسارهھا بھ یکدیگر)، تکامل یافتھ است. در بخشھای سنگ آھک فوقانی این سازند، یک سکانس رسوبی رده سوم قابل شناسایی است کھ در بالا توسط مرز سکانسی نوع اول (سطح فرسایشی) از رسوبات سازند رازک تفکیک می شود.

کلمات کلیدی

, نگاری سکانسی پالئواکولوژی, تکامل محیط رسوبی و چینه سازند جهرم در ناحیه بندرعباس (جنوب شرق حوضه زاگرس)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034932,
author = {زهدی, افشین and سید علی معلمی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and عباس علی نیک اندیش},
title = {نگاری سکانسی پالئواکولوژی، تکامل محیط رسوبی و چینه سازند جهرم در ناحیه بندرعباس (جنوب شرق حوضه زاگرس)},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نگاری سکانسی پالئواکولوژی، تکامل محیط رسوبی و چینه سازند جهرم در ناحیه بندرعباس (جنوب شرق حوضه زاگرس)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاری سکانسی پالئواکولوژی، تکامل محیط رسوبی و چینه سازند جهرم در ناحیه بندرعباس (جنوب شرق حوضه زاگرس)
%A زهدی, افشین
%A سید علی معلمی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A عباس علی نیک اندیش
%J هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2013

[Download]