حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (101-110)

عنوان : ( معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمیرا سینائی , حسین صادقی نامقی , مهدی مدرس اول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنه های خانواده اریوفیده همگی گیاه خوار و عده ای از آنها از آفات مهم گیاهی هستند . از سویی، تعدادی از آنها به دلیل تک خواری و سایر ویژگی های زیستی و بوم شناختی دارای پتانسیل به کارگیری در کنترل بیولوژیک علف های هرز هستند. به منظور شناسایی کنه های خانواده اریوفیده فعال روی علف های هرز بوم نظام های کشاورزی در فصول زراعی سال های 1389 و 1390 ضمن بازدید از مناطق مختلف استان خراسان رضوی اقدام به نمونه برداری از گونه های مختلف علف های هرز یک ساله و پایای پهن برگ و گرامینه در باغات، مزارع و زمین های بایر گردید. در نتیجه، تعداد دوازده گونه متعلق به چهار جنس از کنه های این خانواده از روی دوازده میزبان گیاهی مختلف متعلق به هشت خانواده گیاهی به شرح زیر جمع آوری و شناسایی Aceria acroptiloni Shevchenko and . شدند. در این فهرست، گونه هایی که با علامت ستاره (*)مشخص شده اند، برای ایران جدید می باشند A. ؛ از روی سلمه A. chenopodia Xue et al., از روی خارلته ؛ 2009 A. anthocoptes (Nalepa, از روی تلخه؛( 1892 Kovalev, 1974 Xue et al., ؛ از روی پیچک صحرایی A.malherbae*Nuzzaci, از روی کاهو وحشی ؛ 1985 lactucae (Canestrini, 1893) A.salsolae* de Lillo and Sobhian, ؛ از روی پولیکاریا A. pulicaris Xue et al., 2009 از روی هفت بند؛ 2011 mashhadiensisA. از روی Eriophyes rotundae Mohanasundaram, از روی دم روباهی ؛ 1983 A. tosichella Keifer, 1996 ازروی علف شور؛ 1969 از روی تاجریزی. Tetra lycopersici Xue & Hong, از روی پونه وحشی و 2005 Aculops maroccensis Keifer, اویارسلام؛

کلمات کلیدی

, اریوفیده, علف های هرز, کنترل بیولوژیکی, کنه های گیاه خوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034936,
author = {سینائی, سمیرا and صادقی نامقی, حسین and مدرس اول, مهدی},
title = {معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {101--110},
numpages = {9},
keywords = {اریوفیده، علف های هرز، کنترل بیولوژیکی، کنه های گیاه خوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی
%A سینائی, سمیرا
%A صادقی نامقی, حسین
%A مدرس اول, مهدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]