پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (10), سال (2013-7) , صفحات (108-121)

عنوان : ( بررسی گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی به رویکردهای برنامه درسی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , حمیده پاک مهر , حسن اسلامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکردهای برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی صورت گرفت. روش از حیث هدف، کاربردی و از جهت روش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 88-89 بود (51 نفر). کلیه دانشجویان به روش سرشماری انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته رویکردها را تکمیل نمودند. این پرسشنامه بر اساس رویکردهای برنامه درسی ارنشتاین (رفتاری، سیستمی، مدیریتی، علمی، انسان گرایی و نو مفهوم گرایی) در قالب 30 گویه با یک مقیاس چهار گزینه‌ای بر اساس طیف لیکرت بود. داده‌های حاصل با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یکراهه و چند راهه) تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد 1-غالب‌ترین رویکرد دانشجویان، رویکرد انسان گرایی و کم‌ترین میانگین مربوط به رویکرد رفتاری بود و به طور کلی، دانشجویان مورد بررسی به رویکرد غیر فنی، گرایش بیشتری داشتند. 2-بین دانشجویان در رویکرد فنی و غیر فنی بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0p>). 3- بین دو مقطع تحصیلی در دو رویکرد فنی و غیر فنی تفاوت معنادار نبود(05/0p>). 4-بین سال ورود و گرایش به رویکرد غیر فنی دانشجویان تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0p>). با توجه به اینکه دانشجویان مورد بررسی به رویکرد غیر فنی، گرایش بیشتری داشتند؛ این‌گونه استنباط می‌گردد که غالب دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی، با شیوه‌های آموزش و برنامه‌های درسی سنتی در چالش بوده و بیشتر، با خطمشی های تعلیم و تربیتِ جدید، هماهنگ و همسو می‌باشند.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, رویکرد برنامه درسی, رویکرد فنی, رویکرد غیر فنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034941,
author = {جعفری ثانی, حسین and پاک مهر, حمیده and اسلامیان, حسن},
title = {بررسی گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی به رویکردهای برنامه درسی},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {10},
month = {July},
issn = {2676-3281},
pages = {108--121},
numpages = {13},
keywords = {برنامه درسی، رویکرد برنامه درسی، رویکرد فنی، رویکرد غیر فنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی به رویکردهای برنامه درسی
%A جعفری ثانی, حسین
%A پاک مهر, حمیده
%A اسلامیان, حسن
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2676-3281
%D 2013

[Download]