حکمت و فلسفه, دوره (10), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (117-144)

عنوان : ( هرفردی در آگاهی از خودش خطاناپذیر است؛ تحلیل و نقد تبیین دکارتی لاک در باره این باور و ارائه ی تبیینی بدیل مبتنی بر آموزه ی ویتگنشتاین متأخر )

نویسندگان: مهدی سلیمانی خورموجی , محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ما بر این باوریم که: « آگاهی فرد نسبت به خود خطاناپذیر است»، در حالی که آگاهی او نسبت به سایر چیزها و یا حتی آگاهی سایر افراد نسبت به او را خطاناپذیر نمی دانیم. چگونه می توان چنین عدم تقارنی را تبیین کرد؟ متداول ترین پاسخ، معمولا مبتنی بر تبیین دکارتی لاک است. ما ابتدا، این تبیین را به چهار فرضیه فرو می کاهیم و سپس با آشکار ساختن تبعات معناشناسانه، معرفت شناسانه و هستی شناسانه ی این فرضیه ها نشان خواهیم داد که چرا می توان (و یا باید) به دنبال تبیینی بدیل باشیم. در پایان نیز با اتکای بر آراء ویتگنشتاین متأخر، تبیین بدیلی را ارائه خواهیم کرد که بر اساس آن، باور به خطاناپذیری فرد در آگاهی از خود ، صرفا به یک پیش فرض زبان شناسانه برمی گردد که ما را برای تفسیر کلام یکدیگر آماده می سازد.

کلمات کلیدی

, خطاناپذیری, آگاهی, محتوای ذهن, زبان, درون گرایی, برون گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034961,
author = {سلیمانی خورموجی, مهدی and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {هرفردی در آگاهی از خودش خطاناپذیر است؛ تحلیل و نقد تبیین دکارتی لاک در باره این باور و ارائه ی تبیینی بدیل مبتنی بر آموزه ی ویتگنشتاین متأخر},
journal = {حکمت و فلسفه},
year = {2015},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-3238},
pages = {117--144},
numpages = {27},
keywords = {خطاناپذیری، آگاهی، محتوای ذهن، زبان، درون گرایی، برون گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هرفردی در آگاهی از خودش خطاناپذیر است؛ تحلیل و نقد تبیین دکارتی لاک در باره این باور و ارائه ی تبیینی بدیل مبتنی بر آموزه ی ویتگنشتاین متأخر
%A سلیمانی خورموجی, مهدی
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J حکمت و فلسفه
%@ 1735-3238
%D 2015

[Download]