علوم اجتماعی, دوره (9), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (157-182)

عنوان : ( تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد )

نویسندگان: مصطفی مهران فر , احمد فولادیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برنامه های نوسازی عموما کنش گران گوناگونی از سرمایه گذاران گرفته تا مالکان بافت ها لازم است با هم همکاری کنند. ایده اصلی این پژوهش مبتنی بر آن است که شهروندانی که از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند، دارای امکانات و توانایی های بیشتری برای مشارکت در نوسازی و بهسازی هستند و به همین خاطر تمایل بیشتری برای ورود به برنامه های نوسازی دارند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مالکان و ساکنان بافت های فرسوده شهری در شهر مشهد بوده اند. حجم نمونه آن تعداد 384 نفر برآورد شده است که شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. یافته های این پژوهش نشان داد که اکثریت کسانی که در محدوده بافت های فرسوده سکونت دارند یعنی بیش از نیمی از افراد از کیفیت زندگی متوسط و پایین برخوردار هستند. از آنجایی که اکثر افرادی که در مناطق بافت های فرسوده سکونت دارند از کیفیت زندگی پایینی برخوردار هستند، مشاهده می شود که بیش از 78% فراد تاحدودی و بیشتر تمایل دارند به نحوی موقعیت زندگی خود را تغییر دهند و در بهسازی و نوسازی محل زندگی خود به نوعی مشارکت کنند.

کلمات کلیدی

, بافت فرسوده, مشهد, مشارکت اجتماعی, مالکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034963,
author = {مصطفی مهران فر and احمد فولادیان and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {157--182},
numpages = {25},
keywords = {بافت فرسوده، مشهد، مشارکت اجتماعی، مالکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد
%A مصطفی مهران فر
%A احمد فولادیان
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2013

[Download]