کشاورزی بوم شناختی, دوره (3), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (1-16)

عنوان : ( بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , روح اله مرادی , حامد منصوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مقدار بهینه منایع در اکوسیستم های کشاورزی، علاوه بر کاهش هزینه های تولید و حفظ منابع باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه این منابع می شود. به منظور تعیین میزان بهینه مصرف منابع آب و نیتروژن و همچنین تراکم بهینه کلزا، آزمایشی در قالب طرح مرکب مرکزی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 90-89 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی با توجه به سطوح بالا و پائین آب (1500 و 4000 مترمکعب)، نیتروژن (صفر و 400 کیلوگرم کود اوره در هکتار) و تراکم کلزا (50 و 150 بوته در متر مربع) با استفاده از نرم افزار Minitab طراحی شد. عملکرد دانه، تلفات نیتروژن، کارایی مصرف نیتروژن (NUE) و کارایی مصرف آب (WUE) به عنوان متغیرهای وابسته مورد اندازه گیری قرار گرفتند و با استفاده از یک مدل رگرسیونی، تغییرات این متغیرها تحت تاثیر تیمارها محاسبه گردید. مقدار بهینه آبیاری، نیتروژن و تراکم کلزا بر اساس سه سناریوی اقتصادی، زیست محیطی و اقتصادی- زیست محیطی برای حصول مقادیر مورد انتظار صفات مورد بررسی تعیین گردید. افزایش سطوح آبیاری و کود باعث افزایش عملکرد دانه و تلفات نیتروژن گردید، در صورتی که افزایش تراکم کلزا باعث افزایش عملکرد و کاهش تلفات نیتروژن شد. در سناریوی اقتصادی، مقدار بهینه آب، کود و تراکم کلزا به ترتیب برابر با 3643 متر مکعب، 186 کیلو گرم نیتروژن در هکتار و 149 بوته در متر مربع برآورد شد. همچنین مقدار بهینه این تیمارها در سناریوی زیست محیطی به ترتیب 1813، 12 و 150 و در سناریوی اقتصادی- زیست محیطی به ترتیب معادل 2639، 105 و 144 به دست آمد. بطور کلی بنظر می رسد مصرف منابع بر اساس سناریوی اقتصادی- زیست محیطی به دلیل توجه توام به مسائل اقتصادی و زیست محیطی نسبت به دو سناریو دیگر ارجحیت دارد.

کلمات کلیدی

, تلفات نیتروژن, کارایی مصرف آب, کارایی مصرف نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034966,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and مرادی, روح اله and منصوری, حامد},
title = {بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزی},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6824},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {تلفات نیتروژن، کارایی مصرف آب، کارایی مصرف نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A مرادی, روح اله
%A منصوری, حامد
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2013

[Download]