علوم اجتماعی, دوره (9), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (183-198)

عنوان : ( مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثر برآن-مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی شاهرود )

نویسندگان: هاجر وزیری , حسین بهروان , علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف نمایشی یا تظاهری، کنش نمادینی است که هدف عمده آن جلب توجه دیگران نسبت به خود و تمایز خود از دیگران است.فرضیه اساسی نوشتار حاضر این بوده است که مصرف نمایشی پوشاک تحت اثر انفرادی و ترکیبی(تعاملی)پایگاه اجتماعی،جنسیت و دینداری است؛ این اثرگذاری برحسب اینکه مصرف کننده در معرض چه وضعیتی ازلحاظ انتظارات دیگران مهم، تبلیغات مصرفی کالا و شرایط سنی باشد، متفاوت خواهد بود. نتایج وارسی این فرضیه بر روی 272 دانش آموز دبیرستانی درشاهرود نشان می دهد که اولا میل به مصرف نمایشی پوشاک نسبتا بالاست.ثانیا بخش عمده ای از نوسانات میل به مصرف نمایشی پوشاک در بین دانش آموزان،تحت اثر همزمان پایگاه اجتماعی،دینداری،جنسیت،سن،انگیزه پیروی از دیگران مهم،توجه به تبلیغات مصرفی رسانه و برخی ازاشکال ترکیبی(تعاملی)آنهاست.در این میان اثرنسبی سه متغیرانگیزه پیروی ازدیگران مهم ،پایگاه اجتماعی و توجه به تبلیغات مصرفی رسانه ها\\\"بیش ازسایر متغیرهاست وبرمبنای آگاهی ازمقادیر آنها،پیش بینی دقیق تری می توان ازتغییرات مصرف نمایشی پوشاک بعمل آورد.ثالثا ازهشت متغیر منفرد وترکیببی که برمصرف نمایشی پوشاک تاثیرمعنادار دارند، اثرشش متغیرافزاینده واثردو متغیرکاهنده است.دومتغیراخیرشامل\\\"دینداری\\\"ومتغیرترکیبی \\\"پسر بودن و پایگاه اجتماعی\\\" است.

کلمات کلیدی

, مصرف نمایشی, پایگاه اجتماعی, دینداری, دیگران مهم, تبلیغات مصرف رسانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034969,
author = {وزیری, هاجر and بهروان, حسین and یوسفی, علی},
title = {مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثر برآن-مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی شاهرود},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {183--198},
numpages = {15},
keywords = {مصرف نمایشی-پایگاه اجتماعی-دینداری-دیگران مهم-تبلیغات مصرف رسانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثر برآن-مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی شاهرود
%A وزیری, هاجر
%A بهروان, حسین
%A یوسفی, علی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2013

[Download]