حدیث پژوهی, دوره (1), شماره (10), سال (2013-7) , صفحات (39-59)

عنوان : ( بررسی سندی ومتنی روایت الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , زهرا شرف الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کنار همة آیاتی که قدرت یکسان زنان و مردان را در رسیدن به کمال و فضیلت‌ها مطرح می‌کنند، روایاتی وجود دارند که از نقص استعدادی زنان در رسیدن به کمال یا وجود ارزش‌های متفاوت مردانه و زنانه‌ حکایت می‌کننداز آنجا که مهم‌ترین کمال در اندیشة‌ دینی، نزدیکی به خداوند و دست یافتن به ایمانی ناب، قرب الهی و رسیدن به رستگاری است، وجود متونی که توان زن را در رسیدن به حقیقت ایمان ناقص می‌دانند، بسیار مهم خواهدبود. یکی از احادیث در این موضوع حدیثی از پیامبر اکرم(ص)است که در کافی ، من لایحضر و بعضی دیگر از منابع معتبر شیعی آمده است بدین مضمون که الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل اقل بر اساس این روایت زنان از نظر دستیابی به سعادت ناتوان تر از مردان معرفی شده اند.این مقاله با تحلیلی سندی و متنی به ارزیابی این روایت پرداخته است. اولا نشان داده است که هیچ یک از طرق این حدیث خالی از ضعف نیست. سپس متن حدیث نقد و تحلیل شده و با فرض صدور حدیث از سرچشمه علم نبوی(ص) این روایت از نوع قضیه خارجیه خاص زمان صدور تلقی شده است. که قابلیت تعمیم به عموم مردان و زنان را ندارد.

کلمات کلیدی

, الناجی, مردان , زنان , رستگاری , ارزشمندی , سعادت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034972,
author = {پیروزفر, سهیلا and شرف الدین, زهرا},
title = {بررسی سندی ومتنی روایت الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {10},
month = {July},
issn = {2008-6547},
pages = {39--59},
numpages = {20},
keywords = {الناجی، مردان ، زنان ، رستگاری ، ارزشمندی ، سعادت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سندی ومتنی روایت الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل
%A پیروزفر, سهیلا
%A شرف الدین, زهرا
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2013

[Download]