علوم اجتماعی, دوره (9), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (25-51)

عنوان : ( رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: ندا رضوی زاده هروی , محسن نوغانی دخت بهمنی , علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر چه تحقیقات پیشین نشان داده که بیماری های جسمی , روانی و مرگ ومیر توسط موقعیت طبقاتی و استانداردهای زندگی مادی , عوامل ژنیتیکی و عفونی تحت تاثیر قرار می گیرد , امروزه توجهات به سمت تاثیر زمینه اجتماعی کشیده شده است.سرمایه اجتماعی که در این تحقیق ترکیبی از اعتماد ,حمایت و روابط اجتماعی است یکی از تعیین کننده های سلامت روانی در نظر گرفته می شود. هدف این تحقیق تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روانی است. روش تحقیق پیمایشی و نمونه مورد نظر 304 دانشجوی دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی 88-87 بوده است.نتایج نشان داد اگر چه متغیرهای مستقل اعتماد , حمایت , روابط اجتماعی , عزت نفس , رفتار پشتیبان روان هریک به تنهایی بر اضطراب و افسردگی شدید بطور همزمان اثر معنادار ندارند , اما اثر متقابل اعتماد , حمایت و روابط اجتماعی بر این دو متغیر معنادار است.تحلیل های جداگانه نشان داد اثر عزت نفس بر افسردگی منفی و معنادار بوده ودرآمد خانواده , اعتماد اجتماعی و رفتار پشتیبان سلامت روان تاثیر منفی معنادار براضطراب داشته است.

کلمات کلیدی

, سلامت روانی , اختلال روانی , سرمایه اجتماعی , اعتماد, حمایت اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034983,
author = {رضوی زاده هروی, ندا and نوغانی دخت بهمنی, محسن and یوسفی, علی},
title = {رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {25--51},
numpages = {26},
keywords = {سلامت روانی -اختلال روانی - سرمایه اجتماعی -اعتماد- حمایت اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A رضوی زاده هروی, ندا
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A یوسفی, علی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2013

[Download]