زمین شناسی اقتصادی, دوره (5), شماره (1), سال (2013-7) , صفحات (1-22)

عنوان : ( پترولوژی، ژئوشیمی و کانیسازی سنگهای آتشفشانی ترشیری و تودههای نفوذی و نیمه نفوذی همراه آنها در منطقه ارغش- قاسم آباد (شمال شرق ایران) با گرایشی ویژه به سن و منشأ گرانیت ها )

نویسندگان: زهرا اعلمی نیا , محمدحسن کریم پور , سیدمسعود همام , فریتز فینگر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه ارغش- قاسمآباد در شمال شرق ایران و در حاشیه زون ساختاری سبزوار قرار دارد. رخنمونهای ترشیری شامل گرانیت و کوارتز مونزودیوریت پورفیری همراه با سنگهای آتشفشانی از نوع داسیت و آندزیت هستند. در منطقه مورد مطالعه، دایک هایی از نوع کوارتز گابرو و کوارتز مونزودیوریت، سنگهای قدیمیتر را مورد نفوذ قرار دادهاند. گرانیت ها و سنگهای آتشفشانی، میزبان رگههای کوارتز- کلسیت طلا و آنتیمواندار هستند. رگههای کانیسازی عمدتاً در اطراف دایک ها و در نیمه جنوبی منطقه دیده میشوند. مطالعات ژئوشیمیایی حاصل از این پژوهش نشان میدهد که گرانیت ها ماهیت کالک آلکالن پتاسیم بالا داشته، و از نوع گرانیتوئیدهای انتقالی هستند. سنگهای آتشفشانی نیز با ترکیب آداکیتی، سرشار از استرانسیم و باریم می باشند. دایک های منطقه مورد I و A بین دو نوع 55/4 ± 2/ مطالعه، ویژگیهای سنگهای لامپروفیری را نشان میدهند. سنسنجی اورانیم- سرب بر روی زیرکن در گرانیت، سن 2 5+ میباشند. / 0 و 84 / اولیه در گرانیت ها به ترتیب 704142 εNd 87 و Sr/86Sr میلیون سال (ائوسن زیرین) را نشان میدهد. نسبتهای 87 اولیه، وجود ماگمایی با منشأ گوشته تهی شده را تأیید میکند. سن به دست آمده نشان میدهد Sr/86Sr دادههای نسبتهای ایزوتوپی کانیسازی طلا- آنتیموان از ائوسن زیرین جوانتر است. براساس شواهد صحرایی، ارتباط کانیسازی با دایک های لامپروفیری، بیش از ارتباط آن با سنگهای آداکیتی است.

کلمات کلیدی

, آداکیت, لامپروفیر, کانیسازی طلای رگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034991,
author = {اعلمی نیا, زهرا and کریم پور, محمدحسن and همام, سیدمسعود and فریتز فینگر},
title = {پترولوژی، ژئوشیمی و کانیسازی سنگهای آتشفشانی ترشیری و تودههای نفوذی و نیمه نفوذی همراه آنها در منطقه ارغش- قاسم آباد (شمال شرق ایران) با گرایشی ویژه به سن و منشأ گرانیت ها},
journal = {زمین شناسی اقتصادی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-7306},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {آداکیت، لامپروفیر، کانیسازی طلای رگ های.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پترولوژی، ژئوشیمی و کانیسازی سنگهای آتشفشانی ترشیری و تودههای نفوذی و نیمه نفوذی همراه آنها در منطقه ارغش- قاسم آباد (شمال شرق ایران) با گرایشی ویژه به سن و منشأ گرانیت ها
%A اعلمی نیا, زهرا
%A کریم پور, محمدحسن
%A همام, سیدمسعود
%A فریتز فینگر
%J زمین شناسی اقتصادی
%@ 2008-7306
%D 2013

[Download]