حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (18-25)

عنوان : ( تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته )

نویسندگان: حمید حاج محمدی , حسن صدرنیا , محمدحسین عباسپور فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شب پره ی هندی (Plodia interpunctella) مهمترین آفت انباری پسته محسوب می‌شود، به طوری که سالیانه صدمات زیادی را به این محصول وارد می‌آورد. استفاده از گرمادهی با مایکروویو در کنترل آفات انباری شیوه ی نوینی است که به سبب سرعت بالا و عدم به جا گذاشتن پسماندهای مضر به عنوان جایگزینی مناسب برای استفاده از سموم شیمیایی معرفی شده است. در این تحقیق، با قرار دادن پسته‌ی آلوده به لاروهای آفت شب پره ی هندی به مدت زمان مشخص در معرض یک موج مایکروویو، مرگ و میر آفت و عدم تغییر در خواص کیفی محصول بررسی شد. درصد مرگ و میر سن های سوم تا چهارم و سن پنجم لاروی آفت در زمان های 20، 30، 40 و 50 ثانیه و همچنین اثر زمان های 30، 50 و 70 ثانیه بر روی ویژگی هایی مانند درصد رطوبت، ارزش پراکسید و اسید چرب آزاد محصول مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که درصد مرگ و میر آفت در تیمارهای 20، 30، 40 و 50 ثانیه برای لاروهای سن سوم تا چهارم به ترتیب 66/71، 83/90، 5/97 و 100 درصد و برای لاروهای سن پنجم به ترتیب 11/39، 75/62، 78/95 و 100 درصد بود. در تیمار 50 ثانیه، مرگ و میر لاروهای سن های سوم تا چهارم و همچنین سن پنجم 100 درصد محاسبه گردید. درصد رطوبت کل پسته در تیمارهای 50 و 70 ثانیه نسبت به تیمار شاهد، کاهش معنی داری داشت. همچنین مقدار اسید چرب با افزایش طول مدت زمان تیماردهی به 70 ثانیه، به طور معنی داری افزایش یافت. با توجه به میزان مرگ و میر آفت و نیز تغییرات کیفی محصول در زمان های مختلف قرار گرفتن در معرض امواج مایکروویو، استفاده از این روش به منظور کنترل شب پره ی هندی در محصول پسته توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, پسته, شب پره ی هندی, گرمادهی, مایکروویو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034993,
author = {حاج محمدی, حمید and صدرنیا, حسن and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4749},
pages = {18--25},
numpages = {7},
keywords = {پسته، شب پره ی هندی، گرمادهی، مایکروویو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته
%A حاج محمدی, حمید
%A صدرنیا, حسن
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]