تحقیقات منابع آب ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2012-11) , صفحات (80-86)

عنوان : ( بررسی آلودگی آبهای زیر زمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) )

نویسندگان: علی جعفری قریه علی , غلام عباس کاظمی , ناصر حافظی مقدس , سید صالح موسوی استرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با استفاده از مدل سازی و به کارگیری بعضی از پارامترهای روش DRASTIC و همچنین نقش تراکم جمعیتی در نواحی شهری به کمک نرم افزار Arc GIS 9.3 به بررسی آلودگی آبخوان در نواحی شهری پرداخته است و نواحی در خطر آلودگی بالا و متوسط و کم مشخص شده است. اگرچه روش DRASTIC برای بیشتر دشتهای وسیع بکار گرفته می شود اما با ارزیابی بعضی از پارامترها دراستیک در نواحی شهری و سایر عوامل موثر با کمک مدل شبه دراستیک می توان آلودگی آبهای زیرزمینی را در نقاط شهری بررسی کرد. در این مطالعه به کمک پارامترهای عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرلیکی نقاط در معرض آلودگی آبخوان مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که منطقه مورد مطالعه شهری می باشد، شرایط خاص منطقه مورد بررسی قرا ر گرفته است، به طوری که نقش بافت خاک سطحی در مناطق شهری با توجه به نقش آن در کاهش در آلایندگی آبخوان زیاد ارزش گذاری شده است. همچنین بیا توجه به نقش فاضلاب شهری در آلودگی آبخوان، میزان تراکم جمعیت در نقاط مختلف شهر به عنوان یک پارامتر مهم مورد ارزیابی قرار گرفته و به پارامترهای دراستیک اضافه شده است. به طور کلی نتایج مطالعه نشان دلد که بیشترین نقاط در معرض آسیب پذیری بالا در مناطق مرکزی و جنوبی و غربی آبخوان و همچنین در نواحی جنوب شرقی می باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی آبخوان, بافت خاک, مدل دراستیک, تراکم جمعیتی, نواحی شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035003,
author = {علی جعفری قریه علی and غلام عباس کاظمی and حافظی مقدس, ناصر and سید صالح موسوی استرآبادی},
title = {بررسی آلودگی آبهای زیر زمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {November},
issn = {1735-2347},
pages = {80--86},
numpages = {6},
keywords = {آلودگی آبخوان، بافت خاک، مدل دراستیک، تراکم جمعیتی، نواحی شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلودگی آبهای زیر زمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
%A علی جعفری قریه علی
%A غلام عباس کاظمی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A سید صالح موسوی استرآبادی
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2012

[Download]