زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (5), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (83-92)

عنوان : ( شناسایی و طبقه بندی مناطق گرد و غباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده ی MODIS )

نویسندگان: خدیجه کریمی , حمید طاهری شهرآیینی , ناصر حافظی مقدس , مجید حبیبی نوخندان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طوفان های گرد و غبار، سالانه حجم عظیمی از ذرات معلق را وارد جو زمین می کنند. وجود این ذرات معلق در هوا باعث افزایش بیماریهای تنفسی، قلبی- عروقی و ..... می شود. فراوانی و شدت وقوع این پدیده ی زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از جمله خاورمیانه در سال های اخیر در حال افزایش است. جهت بررسی و مطالعه ی مناطق تحت پوشش غبار، استفاده از ابزارها و تکنیک های مناسب همچون سنجش از دور ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق با استفاده از پردازش داده های سنجنده ی MODIS ، اقدام به ردیابی و طبقه بندی مناطق تحت پوشش غبار در خاور میانه شده است. اختلاف در میزان گسیل مندی درات گرد و غبار در محدوده امواج ماذون قرمز حرارتی به شکل موثری نواحی گرد و غباری را متمایز می نماید. در این مطالعه، شاخص D که ویژگی های انکعاسی و اختلاف دمای روشنایی بین طول موج های 11 و 12 میکرومتر را تلفیق می کند برای 28 تصویر ماهواره ای مربوط به روزهای غباری سال های 1387 و 1388 (2009-2008) منطقه خاور میانه محاسبه شد. نتایج نشان داد که پارامتر D برای تفکیک مناطق گرد و غباری از روی تصاویر MODIS بسیار مناسب است. در ادامه، رابطه این پارامتر با داده های هواشناسی، قابلیت دید استخراج شد. نتایج نشان داد که رابطه ی بین داده های قابلیت دید و پارامترD در منطقه ی خاور میانه به صورت تابع نمایی با همبستگی 68/0 است. با استفاده از این رابطه ، نقشه های قابلیت دید از نقشه های پارامتر D با درصد خطای مطلق 6/45% استخراج گردید. با توجه به پیچیدگی مسئله و وسعت منطقه و تنوع آب و هوایی موجود، مدل دلرای همبستگی 68/0 و خطای 6/45% مناسب به نظر می رسد. در نتیجه ی شدت واقعه طوفان گرد وغبار، میزان دید کاهش می یابد و بر این پایه، نقشه های قابلیت دید بسته به میزان قابلیت دید به نواحی مختلف گردو غباری طبقه بندی شدند. این روش طبقه بندی از روشهای مختلف طبقه بندی گرد و غبار بر حسب قابلیت دید برای منطقه ی خاور میانه توسعه داده شده است که در آن، گرد و غبار به پنج گروه گرد و غبار معلق، گرد و غبار پخش شده، طوفان گرد و غبار سبک، ط.فان گرد و غبار متوسط، طوفان گرد و غبار ضعیف تا شدید طبقه بندی می شود.

کلمات کلیدی

, گرد و غبار, قابلیت دید, ردیابی گرد و غبار, خاور میانه, تصاویر ماهواره ای MODIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035004,
author = {خدیجه کریمی and حمید طاهری شهرآیینی and حافظی مقدس, ناصر and مجید حبیبی نوخندان},
title = {شناسایی و طبقه بندی مناطق گرد و غباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده ی MODIS},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {2},
month = {July},
issn = {2228-5245},
pages = {83--92},
numpages = {9},
keywords = {گرد و غبار، قابلیت دید، ردیابی گرد و غبار، خاور میانه، تصاویر ماهواره ای MODIS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و طبقه بندی مناطق گرد و غباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده ی MODIS
%A خدیجه کریمی
%A حمید طاهری شهرآیینی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A مجید حبیبی نوخندان
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2012

[Download]