هفدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا -- فلسفه و راه زندگی , 2013-05-22

عنوان : ( بررسی عامل اراده آدمی ازمنظر فلسفی وروان شناختی واثرات آن بر تعلیم وتربیت )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری , علی صحبت لو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر فردی دارای خصوصیاتی است که مجموع آنها شخصیت او را به عنوان یک انسان تشکیل می دهد. این ساحت ها در سه قلمرو عقلی،عاطفی وارادی تجلی می یابند.این توانایی ها فقط مختص انسان بوده ودر موجودات دیگر ما را آن را شاهد نیستیم. اراده انجام آگاهانه امور از مواردی است که صرفا"در انسان دیده می شود و در این زمینه دیدگاه های مختلف ارائه شده است.رواشناسان اعتقاد بر بعد ژنتیکی انسان داشته وانسان را موجودی می دانند که طبق برنامه از پیش تعیین شده باید رفتار کند. اگزیستانسیالیست ها انسان را موجودی مختار وآزاد دانسته وحق انتخاب وگزینش را از ویژگی های او می دانند.در مقابل رفتارگرایانی افراطی انسان را موجودی ماشینی که از اختیار وارده برخوردا نیست،می دانند.اسلام نیز انسان را موجودی آگاه ومختار در انتخاب هدف ومسیر دانسته است.در آیات وروایات فراوانی به این امر توجه شده است که در دین اسلام هیچ اکراه وجباری نیست ویا اگر انسان دچار اشتباه ونسیان شد وگناهی را مرتکب شد راه بازگشت وتوبه به روی وی باز است. همه اینها نشان دهنده مختار بودن انسان است.بنابراین نقش اراده در زندگی انسان به عنوان موجودی مختار مورد پذیریش قرارگرفته است.انسان باید از اراده قوی برخوردار باشد واین تقویت اراده تنها در ارتباط با خدا ودر پیوندبا او محقق خواهد شد. در تعلیم وتربیت نیز معلم باید اسناد را به سمت درونی برده ودانش اموزان را به این جهت حرکت دهد. وقتی دانش آموزان منبع اسناد را درونی بداند مسلما در بسیاری از کارها موفق خواهدبود. در حوزه تعلیم وتربیت نیز ما باید به دنبال این باشیم که دانش آ موزان یادگیری را به خاطر ارزش ذاتی که برآن مرتبط است پیگیر باشند وارزش ها باید درونی شده واز ثبات وپایداری برخوردار باشد. از مهم ترین عامل تقویت اراده می توان درتمسک به خدا وایجاد ارتباط با او دانست. بنابراین یکی از مهم ترین آثار تربیتی تقویت اراده در پرتو عبادات و دوری از معاصی واجتناب از اموری است که منجر به انحراف از مسیر تکامل می شود.بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عامل اراده آدمی ازمنظر فلسفی وروان شناختی واثرات آن بر تعلیم وتربیت بوده که برای پاسخ به سؤالات تحقیق از روش تحلیلی واستناجی شده است.

کلمات کلیدی

, اراده , انسان , فلسفه , روان شناسی, تعلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035006,
author = {غفاری, ابوالفضل and صحبت لو, علی},
title = {بررسی عامل اراده آدمی ازمنظر فلسفی وروان شناختی واثرات آن بر تعلیم وتربیت},
booktitle = {هفدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا -- فلسفه و راه زندگی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اراده ،انسان ، فلسفه ،روان شناسی، تعلیم وتربیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عامل اراده آدمی ازمنظر فلسفی وروان شناختی واثرات آن بر تعلیم وتربیت
%A غفاری, ابوالفضل
%A صحبت لو, علی
%J هفدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا -- فلسفه و راه زندگی
%D 2013

[Download]