مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (8), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (39-45)

عنوان : ( گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک (نمونه ی موردی: شهر بانه) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , عزت اله مافی , روح اله اسدی , محمود سلیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یکی از الگوهای کارآمد در جهت مقابله سیستماتیک ب ا معضلات شهری و برنامه ریزی و توسعه مناسب شهر مطرح است . در ای ن تحقیق سعی شده لزوم اعمال این الگو به عنوان جایگزینی مناسب برای الگوهای سنتی برنامه ریزی، در قالب یک نمونه ی موردی یعنی شهر بانه، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور، ضمن ارزیابی طرح تفصیلی( 1374 ) و طرح جامع ( 1385 ) شهر بانه، به منظور درک نیاز به تفکر و رویکرد استراتژیک در برنامه ریزی شهری و از طرفی شناسایی مسائل استراتژیک و استراتژی های اصلی توسعه شهر بانه، سعی شده برنامه ریزی استراتژیک این شهر از منظر پنج شاخص اقتصادی، اجتماعی - مورد SWOT فرهنگی، طبیعی(اکولوژیکی)، کالبدی - زیرساختی و مدیریتی با استفاده از مدل بررسی قرار گیرد . برای این منظور از جامعه آماری مدیران شهری و منطقه ای دستگاه های اجرایی ، تعداد 85 نفر در سطح محلی و استانی پرسشنامه تهیه شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد ، فرصت های بالقوه شهر ،SWOT دادهها با استفاده از نرم افزارهای آماری و تکنیک و ضعفها، در مقایسه با نقاط قوت و تهدیدهای فراروی شهر، از شدت بیشتری برخوردارند و شهر بانه در وضعیت تدافعی قرار دارد. در پایان ، استراتژی های اصلی توسعه شهر بانه به عنوان پیشنهادات تحقیق ارائه گردیده است. از جمله این استراتژی ها می توان به ای ن موارد اشاره نمود : 1.فراهم آوردن . تسهیلات، زیرساختها و امکانات رفاهی - گردشگری و برنامه ریزی برای جذب بیشتر گردشگر 2 مدیریت کارا در بهره برداری از جاذبه های محیطی و اقدامات حفاظتی در جهت حفظ و نگهداری . پوشش جنگلی و حیات وحش طبیعی و نیز برطرف نمودن آلایندگی فزایندهی رودخانه شهری 3 تشویق مردم و سرمایه گذاران به سرمایهگذاری در بخش صنعت و دیگر بخشهای اقتصادی.

کلمات کلیدی

(SWOT) برنامه ریزی استراتژیک؛ شهر بانه؛ طرحهای توسعه شهری؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035010,
author = {رهنماء, محمدرحیم and مافی, عزت اله and اسدی, روح اله and سلیمی, محمود},
title = {گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک (نمونه ی موردی: شهر بانه)},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {August},
issn = {2228-7167},
pages = {39--45},
numpages = {6},
keywords = {(SWOT) برنامه ریزی استراتژیک؛ شهر بانه؛ طرحهای توسعه شهری؛ مدل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک (نمونه ی موردی: شهر بانه)
%A رهنماء, محمدرحیم
%A مافی, عزت اله
%A اسدی, روح اله
%A سلیمی, محمود
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ 2228-7167
%D 2012

[Download]