دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (23), شماره (101), سال (2013-6) , صفحات (73-83)

عنوان : ( تاثیر تمرین هوازی منظم بر مقادیر رزیستین و آدیپونکتین پلاسمایی زنان جوان فعال )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , سمیرا غلامیان , احمد ابراهیمی عطری , مهدی سیدالحسینی , محمود حصارکوشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: رزیستین هورمون مترشحه از بافت چربی است که نقش مهمی را در هموستاز انرژی ایفا می‏کند. هدف از این تحقیق تاثیر تمرین هوازی منظم بر سطح رزیستین سرم زنان جوان تمرین کرده بود. روش بررسی: 20 بانوی تمرین کرده انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8هفته تمرینات هوازی را اجرا کردند . شاخص توده بدنی، درصد چربی و سطوح رزیستین سرم قبل و بعد از این دوره اندازه‏گیری شدند. آنالیز آماری با استفاده از روش تی مستقل و همبسته انجام گرفت. یافته‏ها: بین میانگین شاخص توده بدنی درصد چربی و رزیستین قبل و بعد از هشت هفته در گروه هوازی نسبت به گروه کنترل اختلاف معناداری وجود داشت (001/0p=) نتیجه‏گیری: تمرین هوازی با کاهش وزن ، شاخص توده‏بدنی، درصدچربی و منجربه کاهش خطر ابتلا به بیماری‏های قلبی-عروقی و دیابت میشود. Abstract Background and purpose: Resistin and Adiponectin play a crucial role in the diseases caused by obesity through regulating metabolic and inflammatory processes. The aim of this study was to investigate the effects of regular aerobic exercise on plasma levels of adiponectin and resistin in active young female. Materials and methods: Twenty active females (basketball player) were randomly divided into two groups of control and experimental. The experimental group performed aerobic exercise, four sessions in a week, for eight weeks with the intensity of 70-80% of HRmax, while the control group did not have any exercise. After eight weeks of aerobic exercise the BMI, body fat percentage, plasma resistin and adiponectin levels were measured. Sandwich ELISA was used to measure the levels of plasma resistin and adiponectin. Statistical analysis was performed by repeated measure and student t-test. Results: Results of this study showed that significant decreases in BMI and body fat percentage in the experimental group (P<0.05). The level of resistin also significantly reduced in the experimental group (P<0.05) while the level of adiponectin significantly increased in this group (P<0.05). Conclusion: Regular aerobic training in addition to reducing BMI, and body fat percentage reduced the levels of plasma resistin and increased the adiponectin level in active young female which could help in reducing the possibility of cardiovascular diseases.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, رزیستین, آدیپونکتین, زنان فعال Aerobic training, resistin, adiponectin, active female Effect of Regular Aerobic Exercise on Plasma Levels of Resistin and Adiponectin in Active Young Females
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035013,
author = {رشیدلمیر, امیر and غلامیان, سمیرا and ابراهیمی عطری, احمد and مهدی سیدالحسینی and محمود حصارکوشکی},
title = {تاثیر تمرین هوازی منظم بر مقادیر رزیستین و آدیپونکتین پلاسمایی زنان جوان فعال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2013},
volume = {23},
number = {101},
month = {June},
issn = {1735-9260},
pages = {73--83},
numpages = {10},
keywords = {تمرین هوازی،رزیستین، آدیپونکتین،زنان فعال Aerobic training; resistin; adiponectin; active female Effect of Regular Aerobic Exercise on Plasma Levels of Resistin and Adiponectin in Active Young Females},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرین هوازی منظم بر مقادیر رزیستین و آدیپونکتین پلاسمایی زنان جوان فعال
%A رشیدلمیر, امیر
%A غلامیان, سمیرا
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A مهدی سیدالحسینی
%A محمود حصارکوشکی
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2013

[Download]