مطالعات مدیریت صنعتی, دوره (11), شماره (28), سال (2013-6) , صفحات (99-118)

عنوان : ( ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی )

نویسندگان: سیدعبداله رضوی , سید محمدجواد رزمی , مصطفی سلیمی فر , علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به منظور ارزیابی کارایی صنعت خودرو در ایران، یک تابع تولید مرزی تصادفی با استفاده از داده های تلفیقی چهار شرکت بزرگ خودرو ساز، برآورد شده است. تابع تولید از نوع کاب-داگلاس با دو نهاده نیروی کار و سرمایه و به شکل خطی لگاریتمی درنظر گرفته شده و به منظور تفکیک اثرات خارج از کنترل بنگاهها برناکارایی آنها مدل اثرات تصادفی با دو فرض ثابت بودن و متغیر بودن ناکارایی در طول زمان برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که کارایی صنعت خودرو بین 3/97 تا 6/96 درصد است. همچنین نتایج نشان می دهد بازدهی به مقیاس در صنعت خودرو فزاینده است.

کلمات کلیدی

, کارایی اقتصادی, صنعت خودرو, تابع تولید مرزی تصادفی, داده های تلفیقی , مدل اثرات ثابت وتصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035016,
author = {رضوی, سیدعبداله and رزمی, سید محمدجواد and سلیمی فر, مصطفی and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی},
journal = {مطالعات مدیریت صنعتی},
year = {2013},
volume = {11},
number = {28},
month = {June},
issn = {2251-8029},
pages = {99--118},
numpages = {19},
keywords = {کارایی اقتصادی، صنعت خودرو، تابع تولید مرزی تصادفی، داده های تلفیقی ، مدل اثرات ثابت وتصادفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی
%A رضوی, سیدعبداله
%A رزمی, سید محمدجواد
%A سلیمی فر, مصطفی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J مطالعات مدیریت صنعتی
%@ 2251-8029
%D 2013

[Download]