تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (45-58)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinarisMedik.) تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , کوروش شجاعی نوفرست , جواد رضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل به انجماد ژنوتیپ های عدس تحت شرایط کنترل شده، آزمایشیبه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار،در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. در این مطالعه اثر 9 دمای انجماد (صفر، 3-، 6-، 9-، 12-، 15-، 18-، 21- و 24- درجه سانتی گراد) بر هفت نمونه عدسشامل ژنوتیپ های MLC-7، MLC-60، MLC-185، MLC-225، MLC-357، رباط و قزوین، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های MLC-60و رباط با میانگین های 51 و 39 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد بقاء را داشتند. اثر دماهای آزمایشی بر درصد بقاء معنی دار (01/0 P <) بود. کلیه ژنوتیپ ها تا دمای 12- درجه سانتیگراد قادر به بقاء بودند و در دماهای پایین تر از بین رفتند. ژنوتیپ های MLC-7 و MLC-60دارای بیشترین وزن خشک ساقه، شاخه و وزن خشک کل اندام های هوایی و نیز طول ساقه و شاخه در پایان دوره بازیافت بودند.همبستگی بین درصد بقاء با وزن خشک کل گیاه (**91/0 = r)، طول ساقه (**89/0 = r) و وزن خشک شاخه پس از دوره بازیافت(**88/0 = r)و همچنینLT50(**87/0- = r) نسبت به سایر صفات برتر بود. نتایج به طور کلی نشان دهنده تحمل بیشتر ژنوتیپMLC-60به تنش انجماد و خصوصیات بهتر رشدی آن در دوره بازیافت بود.

کلمات کلیدی

, عدس, بقاء, رشد مجدد, LT50, RDMT50
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035018,
author = {نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and شجاعی نوفرست, کوروش and رضائی, جواد},
title = {ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinarisMedik.) تحت شرایط کنترل شده},
journal = {تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1208},
pages = {45--58},
numpages = {13},
keywords = {عدس،بقاء، رشد مجدد،LT50، RDMT50},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinarisMedik.) تحت شرایط کنترل شده
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A شجاعی نوفرست, کوروش
%A رضائی, جواد
%J تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
%@ 2322-1208
%D 2011

[Download]