فرآیند مدیریت و توسعه, دوره (24), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (4-20)

عنوان : ( تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران با استفاده از الگوی UTAUT )

نویسندگان: محمد مهرآیین , سعید مرتضوی , محسن رجب زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دولت‌های مدرن امروزی، فناوری اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی را ابزاری برای عرضه خدمات مناسب‌تر و مؤثرتر به شهروندان قرار داده‌اند. اما چنانچه خدمات دولت الکترونیک، مورد پذیرش و استفاده قرار نگیرد، اهداف فوق تحقق نخواهد یافت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک تعیین شد و به منظور نیل به آن، از الگوی یکپارچه پذیرش و فناوری (UTAUT) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد و حجم نمونه نیز تعداد 315 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، از پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و روش‌های آماری مانند تحلیل رگرسیون چندگانه و رگرسیون لجستیگ استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر، تأثیر متغیرهای انتظار عملکرد، انتظار تلاش و نفوذ همتایان را بر قصد رفتاری دانشجویان تأیید کرد. یافته‌ها همچنین نشان داد که متغیرهای شرایط تسهیل‌گر و قصد رفتاری، تأثیر معناداری بر رفتار استفاده کاربران دارد. با وجود این، آثار متغیرهای تعدیل‌گر در این بررسی قابل توجه نبود

کلمات کلیدی

, دولت الکترونیک, پذیرش فناوری, فناوری اطلاعات, الگوی UTAUT, قصد رفتاری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035022,
author = {مهرآیین, محمد and مرتضوی, سعید and رجب زاده, محسن},
title = {تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران با استفاده از الگوی UTAUT},
journal = {فرآیند مدیریت و توسعه},
year = {2012},
volume = {24},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-0719},
pages = {4--20},
numpages = {16},
keywords = {دولت الکترونیک، پذیرش فناوری، فناوری اطلاعات، الگوی UTAUT، قصد رفتاری،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران با استفاده از الگوی UTAUT
%A مهرآیین, محمد
%A مرتضوی, سعید
%A رجب زاده, محسن
%J فرآیند مدیریت و توسعه
%@ 1735-0719
%D 2012

[Download]