حکمت صدرایی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-3) , صفحات (47-60)

عنوان : ( مقایسه مسئله سیر روح در فلسفه هگل و حرکت جوهری در فلسفه ملا صدرا )

نویسندگان: علی حقی , حسین شوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاصدرا را با بحث حرکت جوهری، بحث حرکت در فلسفه را به مساحت مابعدالطبیعه می کشاند. از نظر وی تمام موجودات به سمت کمال در حرکتند و از این طریق است که تجرد نفس را اثات می کند. هل نیز که تاریخ فلسفه را فرایند روح مطلق میبیند که از طریق ذهن های کرانمند به خود می اندیشد تا به کمال، یعنی آزادی برسد. هدف از این مقاله بررسی مسئله حرکت در این دو فیلسئف و مقایسه آن دو با یکدیگر است.

کلمات کلیدی

, روح , هگل , حرکت جوهری , ملا صدرا کمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035028,
author = {حقی, علی and شوروزی, حسین},
title = {مقایسه مسئله سیر روح در فلسفه هگل و حرکت جوهری در فلسفه ملا صدرا},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2322-1992},
pages = {47--60},
numpages = {13},
keywords = {روح - هگل - حرکت جوهری - ملا صدرا کمال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مسئله سیر روح در فلسفه هگل و حرکت جوهری در فلسفه ملا صدرا
%A حقی, علی
%A شوروزی, حسین
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2013

[Download]