مهندسی عمران فردوسی, دوره (24), شماره (1), سال (2012-10) , صفحات (1-14)

عنوان : ( مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی )

نویسندگان: بهروز حسنی , احسان ژیانی عیدگاهی , علیرضا حسن زاده طاهری , ناصر ظریف مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع این مقاله تحلیل دینامیکی مسائل دوبعدی کشسان به روش هم هندسه و مقایسه‌ی آن با روش اجزای محدود است. برای این منظور رابطه‌سازی معادله‌ی دیفرانسیل حاکم با استفاده از توابع پایه اسپلاین‌ها به‌دست آمده است. با طرح چند مثال که در آن از ماتریس‌های جرم سازگار و متمرکز استفاده شده است، به مقایسه‌ی جواب‌های روش‌های اجزای محدود و هم‌هندسه پرداخته شده است. همچنین تأثیر افزایش تعداد نقاط وارسی و افزایش درجه منحنی اسپلاین‌ها بر دقت جواب مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه، چون در تحلیل دینامیکی گذرا از روش نیومارک استفاده شده، به تأثیر عامل‌های α و γ بر حل مساله پرداخته شده است. نتایج حاصل، دقت بالای روش هم‌هندسه را در مقایسه با روش اجزای محدود، علی‌رغم به‌کارگیری تعداد بسیار کم‌تری از درجات آزادی و در نتیجه کاهش ابعاد دستگاه معادلات و زمان حل مسأله، نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی

روش هم‌هندسه; تحلیل دینامیکی گذرا; اسپلاین‌ها; ماتریس جرم سازگار و متمرکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035044,
author = {حسنی, بهروز and احسان ژیانی عیدگاهی and حسن زاده طاهری, علیرضا and ناصر ظریف مقدم},
title = {مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2012},
volume = {24},
number = {1},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۷۴۵۴},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {روش هم‌هندسه; تحلیل دینامیکی گذرا; اسپلاین‌ها; ماتریس جرم سازگار و متمرکز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی
%A حسنی, بهروز
%A احسان ژیانی عیدگاهی
%A حسن زاده طاهری, علیرضا
%A ناصر ظریف مقدم
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ ۲۰۰۸-۷۴۵۴
%D 2012

[Download]