جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (1), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (57-72)

عنوان : ( تهیه نقشه خطر فرسایش واقعی خاک با استفاده از مدل کرین اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جهرم) )

نویسندگان: عادل سپهر , سعیده هنرمند نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک به عنوان یکی از مخاطرات محیطی، سالانه موجب افت و از بین رفتن حجم وسیعی از خاکهای حاصلخیز در سراسر دنیا میشود. مدل کرین 2، مدلی جهت تخمین و ارزیابی خطر فرسایش خاک است. این روش، برای محاسبه فرسایش واقعی خاک به عوامل فرسایش پذیری، فرسایش دهندگی، شیب و پوشش گیاهی یا کاربری اراضی نیازمند است . در این پژوهش، مدل کرین منطبق با شرایط آب و هوایی حوضه آبخیز جهرم، اصلاح و از مدل کرین اصلاح شده جهت برآورد خطر فرسایش خاک منطقه استفاده شده است. بدین منظور بر اساس شاخص فرسایندگی فورنیه، فرسایش دهندگی منطقه مطالعاتی محاسبه گردید. همچنین فرسایشپذیری خاک نیز بر اساس بافت، میزان سنگریزه و عمق برآورد شد. تلفیق نقشه های فرسای ش دهندگی و فرسایش پذیری با نقشه پوشش گیاهی بر مبنای شیب منطقه، تولید نقشه خطر فرسایش واقعی خاک در منطقه مطالعاتی را به همراه داشت. نتایج پژوهش نشان داد بیش از 80 % حوضه آبخیز جهرم، دارای خطر متوسط و بالا برای فرسایش بالقوه خاک است؛ در حالیکه حوضه مذکور از فرسایش واقعی خاک نسبتاً کمتری برخوردار است. فرسایش واقعی خاک در منطقه مطالعه شده، حدود 20 % در کلاس بالا قرار دارد. مناطقی که دارای خطر فرسایش واقعی بالایی هستند، در نواحی با بیشترین بارش، بیشترین شیب و کمترین پوشش گیاهی درمنطقه مطالعاتی مشاهده میشوند. این نتایج، مؤید نقش پر رنگ پوشش گیاهی در حفاظت از خاک است.

کلمات کلیدی

, خطر فرسایش واقعی خاک, خطر فرسایش بالقوه خاک, مدل کرین اصلاح شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035051,
author = {سپهر, عادل and سعیده هنرمند نژاد},
title = {تهیه نقشه خطر فرسایش واقعی خاک با استفاده از مدل کرین اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جهرم)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-1682},
pages = {57--72},
numpages = {15},
keywords = {خطر فرسایش واقعی خاک، خطر فرسایش بالقوه خاک، مدل کرین اصلاح شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه نقشه خطر فرسایش واقعی خاک با استفاده از مدل کرین اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جهرم)
%A سپهر, عادل
%A سعیده هنرمند نژاد
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2012

[Download]