پژوهش های تولید گیاهی, دوره (20), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (141-156)

عنوان : ( کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره های مختلف رقابت علفهای هرز )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بین گیاه زراعی و علف های هرز رقابت برای جذب نیتروژن از عوامل مهم تاثیرگذار بر روابط متقابل بین آنها می باشد. بهمنظور بررسی کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در دورههای مختلف کنترل علف- 1388 در مزرعه - های هرز سیاهدانه، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال زراعی 89 تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش در دو سری شامل دورههای کنترل و تداخل 56 و 70 ،42 ،28 ، علفهای هرز تنظیم شدند. سری اول شامل 6 تیمار بود که از زمان سبز شدن تا صفر، 14 روز پس از سبز شدن در کرتها، علفهای هرز کنترل شدند و سپس به آنها تا زمان برداشت سیاهدانه اجازه رشد داده شد. سری دوم نیز شامل 6 تیمار بود که از زمان سبز شدن تا دوره های ذکر شده به علفهای هرز در کرتها اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت، این علفهای هرز کنترل شدند. نتایج نشان داد که دورههای رقابت علفهای هرز اثر معنیداری بر میزان نیتروژن دانه، کاه و کلش، زیست توده و نیز شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانه داشتند. هم چنین نتایج بیانگر آن بود که کارایی جذب (بازیافت)، فیزیولوژیکی (درونی) و مصرف (زراعی) نیتروژن در سیاهدانه با کاهش دورههای کنترل و نیز با افزایش دورههای تداخل علفهای هرز کاهش یافت. با این وجود، اثر این دورههای رقابتی بر کارایی جذب سیاهدانه بیش از کارایی فیزیولوژیکی این گیاه بود.

کلمات کلیدی

, کارایی جذب نیتروژن, کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن, تداخل علفهای هرز, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035054,
author = {سیدی, سیدمحمد and قربانی, رضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره های مختلف رقابت علفهای هرز},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2013},
volume = {20},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2050},
pages = {141--156},
numpages = {15},
keywords = {کارایی جذب نیتروژن، کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن، تداخل علفهای هرز، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره های مختلف رقابت علفهای هرز
%A سیدی, سیدمحمد
%A قربانی, رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2013

[Download]