توانبخشی, دوره (14), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (40-49)

عنوان : ( رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتی )

نویسندگان: منا حیدری پور , علی مشهدی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف : پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی، کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی) جسمی حرکتی انجام شد. روش بررسی: در قالب یک طرح همبستگی، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان معلولین جسمی حرکتی مجتمع نیکوکاری آموزشی توان یابان مشهد تعداد 60 نفر (30 دختر و 30 پسر) انتخاب شدند و پرسشنامه سلامت عمومی((GHQ، پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن، پرسشنامه ویژگی‌های شخصیت (NEO-FFI) و پرسشنامه کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF) را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیر سون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی با چهار بعد سلامت روان همبستگی مثبت و معناداری دارند (86/0=r،87/0 r=05/0( p< در حالی که بین مؤلفه‌های هوش هیجانی با سلامت روان همبستگی معناداری وجود ندارد (03/0- ,r=05/0 ( p>. بین مؤلفه‌های ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (12/0=r، 05/0P>) و بین مؤلفه‌های هوش هیجانی با ویژگی‌های شخصیت و کیفیت زندگی همبستگی منفی است و معنادار نمی‌باشد (05/0p>، 09/0- =r، 13/0-=r). تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ویژگی‌های شخصیت و کیفیت زندگی متغیرهای تبیین کننده واریانس و پیش بین سلامت روان هستند. نتیجه گیری: ویژگی‌های شخصیت و مؤلفه‌های آن و نیز کیفیت زندگی با مؤلفه‌های سلامت روان رابطه‌ای مستقیم داشته و قادر به پیش بینی آن می‌باشند.

کلمات کلیدی

, معلولیت جسمی ـ حرکتی, سلامت روان, هوش هیجانی, ویژگی‌های شخصیت, کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035067,
author = {حیدری پور, منا and مشهدی, علی and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتی},
journal = {توانبخشی},
year = {2013},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {1607-2960},
pages = {40--49},
numpages = {9},
keywords = {معلولیت جسمی ـ حرکتی، سلامت روان، هوش هیجانی، ویژگی‌های شخصیت، کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتی
%A حیدری پور, منا
%A مشهدی, علی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J توانبخشی
%@ 1607-2960
%D 2013

[Download]