دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی , 2013-04-30

عنوان : ( مقادیر گروه های تیول و مالون دی آلدهید در بافت کبد ماهی قزل آلای(oncorhynchus mykiss) رنگین کمان )

نویسندگان: زهره مژدگانلو , فاطمه دهقان شهرضا , محمد حیدرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی هر چه بهتر میزان آسیب اکسیداتیو بافت ها، اطلاع از مقادیر طبیعی شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت های مختلف بدن گونه های ماهی ضروری خواهد بود. بنابراین در مطالعه حاضر مقادیر گرو ه های تیول و مالون دی آلدهید در بافت کبد قزل آلای رنگین کمان اندازه گیری گردید. تعداد 7 ماهی قزل آلای به ظاهر سالم انتخاب و بدنبال کالبد گشایی کبد خارج گردید. هموژنیزه بافتی با استفاده از محلول کلرید پتاسیم 5/1 درصد و دستگاه هموژنایزر و بدنبال سانتریفیوژ با سرعت g 4000 به مدت 30 دقیقه تهیه گردید. بدنبال سانتریفیوژ مایع رویی جهت اندازه گیری مالون دی آلدهید با روش تیوباربیتوریک اسید (TBA) و گروه تیول با روش 5،5 دی تیوبیس- 2 نیتروبنزوئیک اسید (DTNB) جداسازی گردید. دامنه طبیعی مالون دی آلدهید در بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان 65/8-21/4 نانومول به ازای میلی گرم پروتئین و میانگین و انحراف معیار آن 62/1±91/5 مشاهده گردید. دامنه طبیعی گروه های تیول 45/0-12/0 و میانگین آن 0.12±27/0 نانومول به ازای میلی گرم پروتئین بود. مقادیر طبیعی بدست آمده در این مطالعه می تواند بعنوان معیاری جهت ارزیابی شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, گروه تیول, مالون دی آلدهید, کبد, قزل آلای رنگین کمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035081,
author = {زهره مژدگانلو and دهقان شهرضا, فاطمه and حیدرپور, محمد},
title = {مقادیر گروه های تیول و مالون دی آلدهید در بافت کبد ماهی قزل آلای(oncorhynchus mykiss) رنگین کمان},
booktitle = {دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی},
year = {2013},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {گروه تیول، مالون دی آلدهید، کبد، قزل آلای رنگین کمان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقادیر گروه های تیول و مالون دی آلدهید در بافت کبد ماهی قزل آلای(oncorhynchus mykiss) رنگین کمان
%A زهره مژدگانلو
%A دهقان شهرضا, فاطمه
%A حیدرپور, محمد
%J دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
%D 2013

[Download]