دیرینه شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (1-18)

عنوان : ( رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در برشهای آبگرم و سیرزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: سمیرا باقرنژاد , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان به سن کرتاسه پیشین (بارمین ـ آپتین) در حوضه رسوبی کپه داغ شامل نهشته های کربناته و آواری (شیل آهکی و ماسه سنگ) بوده و به طور هم شیب بین رسوبات آواری سازند شوریجه (در پایین) و مارنهای سازند سرچشمه (در بالا) قرار دارد. در این مطالعه، سازند تیرگان در دو برش چینه شناسی آبگرم (77 متر) و سیرزار (46 متر) در شمال شرق مشهد برداشت شده است. تغییرات رخساره ای و خصوصیات سنگ شناسی در توالیهای کربناته به شناسایی 19 رخساره (17 رخساره کربناته و 2 رخساره آواری) منجر گردید. آنالیز رخساره ها نشان دهنده ته نشینی آنها در 4 کمربند رخساره ای دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزرومدی در رمپ کربناته کم عمق است. بر اساس مشاهدات صحرایی، آنالیز رخساره ها و بررسی چینه نگاری سکانسی، سه سکانس رسوبی درجه 3 در هر یک از برشها شناسایی شده است. پاراسکانسهای پیش رونده (TST) بیشتر شامل رخساره های مناطق عمیق تر و پاراسکانسهای مرحله سکون نسبی و پس رونده (HST) در بردارنده رخساره های کم عمق تر هستند. مرزهای سکانسی در این دو برش از نوع SB2 است. مقایسه منحنی تغییرات سطح آب دریا در برشهای مورد مطالعه با منحنی جهانی تا حدودی قابل انطباق بوده و اختلافات موجود ناشی از رخدادهای محلی است.

کلمات کلیدی

, تیرگان, کپه داغ, بارمین, رمپ کربناته, چینه نگاری سکانسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035098,
author = {باقرنژاد, سمیرا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and خانه باد, محمد},
title = {رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در برشهای آبگرم و سیرزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-2153},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {تیرگان، کپه داغ، بارمین، رمپ کربناته، چینه نگاری سکانسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در برشهای آبگرم و سیرزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A باقرنژاد, سمیرا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A خانه باد, محمد
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2013

[Download]