دیرینه شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (81-102)

عنوان : ( اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ائوسن میانی ـ پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی )

نویسندگان: محمدحسین محمودی قرائی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , احمد رئوفیان , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشته های دریایی عمیق ائوسن میانی ـ پسین جنوب مشهد در برش اسلام قلعه که حاوی اثرفسیلهای فراوان در افقهای شیلی ـ ماسه سنگی هستند، مورد مطالعه قرار گرفتند. این رسوبات فلیش‌گونه با 483 متر ضخامت به طور عمده شامل ماسه سنگ، شیل و مارن با رنگ عمومی سبز تا خاکستری بوده و به 5 بخش مجزا تفکیک می‌شوند. مرز زیرین این توالی به طور تدریجی با کنگلومرا و ماسه‌سنگهای قرمز رنگ و مرز بالایی آن نیز با گچ و مارنهای قرمز گچ‌دار منتسب به ائوسن پسین همساز است. مهمترین اثرفسیلهای شناسایی شده در این توالی شامل Bergaueria isp.، Gyrophillites isp.، Halopoa annulata، Halopoa storeana، Helmintopsis tenuis، Ophiomorpha isp.، Paleodictyon (Glendodictyon) goetzingeri، Paleodictyon (Glendodictyon) strozzi و Thalassinoides isp. هستند که در بخشهای میانی و بالایی برش به وفور یافت می‌شوند. افزایش آشفتگیهای زیستی و تجمعات اثرفسیلی متنوع در این توالیهای نسبتاً عمیق می‌تواند به دلیل تمرکز منابع غذایی پراکنده موجود در دریا و ایجاد شرایط اکسیژن دار در اعماق باشد که خود ناشی از پیدایش جریانهای کف بستر است. لذا حضور اثرفسیلهای فراوان و شاخص می‌تواند نشانه مهمی برای شناسایی و تأیید حضور سیستمهای توربیدایتی ائوسن میانی ـ پسین در منطقه و مقایسه و تطابق آن با توالیهای مشابه در دیگر نقاط ایران و جهان باشد.

کلمات کلیدی

, ایکنولوژی, ائوسن, توربیدایت, فلیش گونه, اثرفسیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035099,
author = {محمودی قرائی, محمدحسین and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and رئوفیان, احمد and خانه باد, محمد},
title = {اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ائوسن میانی ـ پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-2153},
pages = {81--102},
numpages = {21},
keywords = {ایکنولوژی، ائوسن، توربیدایت، فلیش گونه، اثرفسیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ائوسن میانی ـ پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A رئوفیان, احمد
%A خانه باد, محمد
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2013

[Download]