اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-16

عنوان : ( هبوط و عروج اکوسیستمی: پارادایم ارتجاع اکوسیستمی و پارادوکسی بنام توسعه پایدار )

نویسندگان: عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شنیدن اصطلاحاتی چون، بیابانی شدن بیابانزایی ، نابودی جنگلها و تالابها، توسعه شهری و آلودگی طبیعت، در نگاه ابتدایی تغییر در سیمای طبیعت را در ذهن متصور میسازد. اما نگاهی سیستمی به چنینمقولههایی به وجود ساختارهای سیستمی در طبیعت و عناصر اکوسیستمی بر میگردد که پاسخگوی تغییر شرایط اکوسیستم است. در این نگرش مرز فروپاشی اکوسیستم کجاست؟ فعالیتهای انسانی تا کجا باید دراکوسیستم پیش رود؟ آیا اکوسیستم مرده را میتوان زنده کرد؟ پاسخ این سئوالات و دهها سئوال مشابه دیگر، چیزی است که در این مقاله بحث شده است. مرز بین هبوط مرگ و عروج بازسازی اکوسیستم، محدودهتوسعه فعالیتهای انسانی و استفاده از بیومها را آشکار میسازد، که معرف محدوده ارتجاع اکوسیستم است. در این مقاله با نگرشی سیستمی به شرایط تغییر پذیری اکوسیستم و پاسخهای اکوسیستمی، پایداری و توسعه ارتجاعی انعطافی در مقابل توسعه پایدار پرداخته شده است. این پژوهش مفاهیم جدیدی در بحث پایداری اکوسیستم را مطرح کرده است. توسعه ارتجاعی بجای توسعه پایدار برای معادل Sustainable Development در این مقاله پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, هبوط اکوسیستم, عروج اکوسیستم, توسعه ارتجاعی (انعطافی), فروپاشی, بازسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035101,
author = {سپهر, عادل},
title = {هبوط و عروج اکوسیستمی: پارادایم ارتجاع اکوسیستمی و پارادوکسی بنام توسعه پایدار},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هبوط اکوسیستم، عروج اکوسیستم، توسعه ارتجاعی (انعطافی)، فروپاشی، بازسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هبوط و عروج اکوسیستمی: پارادایم ارتجاع اکوسیستمی و پارادوکسی بنام توسعه پایدار
%A سپهر, عادل
%J اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2013

[Download]