پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (26), شماره (99), سال (2013-7) , صفحات (42-52)

عنوان : ( اثر ضداکسیدان های آلی و منبع چربی بر سیستم ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی )

نویسندگان: سیدجواد حسینی واشان , ابوالقاسم گلیان , اکبر یعقوبفر , احمدرضا راجی , محمدرضا نصیری , پیمان اسماعیلی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش، تأثیر افزودن پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و روغن‌های کانولا، سویا و پیه حیوانی بر سیستم ایمنی و ریخت شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی را بررسی نمود. به این منظور، تعداد 504 قطعه جوجه یک-روزه سویه راس در 12 تیمار، 3 تکرار (36 واحد آزمایشی) و 14 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شد. این آزمایش به-صورت فاکتوریل 2×2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه نوع چربی (سویا، کانولا و پیه حیوانی)، دو سطح پودر زردچوبه (4/0 و 8/0%) و دو سطح تفاله گوجه فرنگی (3 و 5%) اجرا شد. در دوره تنش گرمایی (42-29 روزگی) روزانه به مدت 5 ساعت دمای 33 درجه سانتی گراد اعمال شد و رطوبت نسبی سالن همواره حدود 50% بود. در روزهای 28 و 42، دو جوجه از هر قفس خون گیری و کشتار شدند. سطح بالاتر آنتی بادی ترشح شده بر ضد SRBC و ایمنوگلوبین های M و G در کانولا و سطوح بالای پودر زردچوبه و تفاله گوجه در پایان 28 روزگی و انتهای دوره تنش گرمایی مشاهده شد. در پایان 28 روزگی، ارتفاع پرز در جوجه های تغذیه شده با روغن کانولا و عرض پرز در گروه تفاله گوجه بالاتر بود. در جوجه های تحت تنش گرمایی، ارتفاع پرز، عمق کریپت، و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در کانولا بالاتر و عرض پرز در پیه بیشترین بود. عرض پرزها در گروه تغذیه شده با 4/0 درصد پودر زردچوبه در شرایط تنش گرمایی نسبت به 8/0 درصد بیشتر شد. همچنین عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت تحت تأثیر روابط متقابل روغن، زردچوبه و تفاله گوجه در جوجه‌های تحت تنش قرار گرفت. بنابراین افزودن روغن کانولا و ضداکسیدان های آلی می تواند باعث بهبود سیستم ایمنی و ریخت شناسی پرزهای روده جوجه های تحت تنش گرمایی گردد.

کلمات کلیدی

, پودر زردچوبه, تفاله گوجه, چربی, تنش حرارتی, بافت شناسی روده و ایمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035120,
author = {سیدجواد حسینی واشان and گلیان, ابوالقاسم and اکبر یعقوبفر and راجی, احمدرضا and نصیری, محمدرضا and پیمان اسماعیلی نسب},
title = {اثر ضداکسیدان های آلی و منبع چربی بر سیستم ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2013},
volume = {26},
number = {99},
month = {July},
issn = {2423-5423},
pages = {42--52},
numpages = {10},
keywords = {پودر زردچوبه، تفاله گوجه، چربی، تنش حرارتی، بافت شناسی روده و ایمنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضداکسیدان های آلی و منبع چربی بر سیستم ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی
%A سیدجواد حسینی واشان
%A گلیان, ابوالقاسم
%A اکبر یعقوبفر
%A راجی, احمدرضا
%A نصیری, محمدرضا
%A پیمان اسماعیلی نسب
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2013

[Download]