پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (18), شماره (66), سال (2013-1) , صفحات (75-97)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان )

نویسندگان: محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کیفیت و اثربخشی آموزش از اهمیت مضاعفی برخوردار است، مؤسسات و دانشگاه‌های ارائه کننده آموزش به طور مداوم به ارزیابی کیفیت و عوامل دخیل در آن می‌پردازند. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت یادگیری الکترونیکی استادان با توجه به جهت گیری‌های برنامه درسی و تجربه یادگیری الکترونیکی آنان می‌باشد. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای می باشد، جامعه آماری شامل استادان و دانشجویان دانشگاه های، فردوسی مشهد، امیر کبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر الدین طوسی و علوم و حدیث می-باشند. نمونه مورد بررسی به شیوه طبقه‌ای تصادفی تعداد 714 دانشجو و 63 استاد انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جهت گیری های برنامه درسی و پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی انجام شد. آزمون های تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون لوین و آزمون تعقیبی توکی به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد؛ دانشجویان شرکت کننده در دوره های مجازی کیفیت یادگیری الکترونیکی را در سطح متوسط و بالاتر از متوسط ارزیابی کردند. کیفیت ارائه یادگیری الکترونیکی استادان بر حسب جهت گیرهای برنامه درسی آنان متفاوت بود. بین تجربه ارائه یادگیری الکترونیکی و کیفیت ارائه یادگیری الکترونیکی در مولفه-های توجه به تفاوت های فردی، تسهیل همکاری بین دانشجویان، ارائه بازخورد و ارزشیابی رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین دانشجویان دختر کیفیت یادگیری الکترونیکی را در مقایسه با دانشجویان پسر در سطح بالاتری ارزش گذاری نمودند.

کلمات کلیدی

, کیفیت یادگیری الکترونیکی, جهت گیری های برنامه درسی, اعضای هیأت علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035129,
author = {محمد اکبری بورنگ and جعفری ثانی, حسین and آهنچیان, محمدرضا and کارشکی, حسین},
title = {ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی},
year = {2013},
volume = {18},
number = {66},
month = {January},
issn = {1021-5107},
pages = {75--97},
numpages = {22},
keywords = {کیفیت یادگیری الکترونیکی، جهت گیری های برنامه درسی، اعضای هیأت علمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان
%A محمد اکبری بورنگ
%A جعفری ثانی, حسین
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی
%@ 1021-5107
%D 2013

[Download]