پنجمین کنگره سیکوسوماتیک , 2013-05-29

عنوان : ( اثر بخشی آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش استرس و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان مشهد )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , محمد ارقبائی , یحیی میان بندی , مهدی فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مقدمه: با توجه به رشد هر چه بیشتر استرس و بیماری های روان تنی در جوامع صنعتی امروز لزوم استفاده ی هر چه بیشتر از تکنیک های کارآمدتر در زمینه کاهش این مخاطرات بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و می توان از جمله این تکنیک ها از تکنیک آرام سازی نام برد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف اثر بخش بودن آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش استرس و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان شهر مشهد انجام گرفته است. روش بررسی: در یک بررسی آزمایشی از میان 40 دانشجوی مراجعه کننده با علائم روان تنی پس از انجام معاینات پزشکی بوسیله روانپزشک و تایید تشخیص روان تنی در مراجعین، تعداد 20 مراجع دانشجو انتخاب و به تصادف در دو گروه 10 نفره آزمایش و گواه جای داده شدند و از تمامی افراد گروه آزمایش و گواه در قبل و بعد از اجرای مداخله توسط دو روانشناس مصاحبه به عمل آمد و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه استرس (فشار روانی ) پاسخ دهند. روش آموزش و اجرای تکنیک های آرام سازی در 8 جلسه 45 دقیقه ای در مورد گروه آزمایش انجام شد و گروه گواه آموزشی دریافت نکردند و داده های به دست آمده به کمک آزمون آماری کوواریانس با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل های آماری در مرحله پس آزمون در دو گروه از نظر متغیرهای استرس و روان تنی در سطح (P<0.05) تفاوت معناداری را نشان داد. به بیان دیگر استرس در گروههای آزمایش کاهش یافت و در بیماری روان تنی گروه آزمایشی بهبود معنی داری پدید آمد. نتیجه گیری: آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش استرس و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان موثر و مفید می باشد و توصیه می شود برای کاهش استرس و درمان بیماری روان تنی دانشجویان به کار گرفته شود

کلمات کلیدی

, استرس, آموزش آرام سازی, روان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035130,
author = {کیمیایی, سیدعلی and ارقبائی, محمد and یحیی میان بندی and مهدی فتحی},
title = {اثر بخشی آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش استرس و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان مشهد},
booktitle = {پنجمین کنگره سیکوسوماتیک},
year = {2013},
location = {شهر کرد, ايران},
keywords = {استرس، آموزش آرام سازی، روان تنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بخشی آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش استرس و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان مشهد
%A کیمیایی, سیدعلی
%A ارقبائی, محمد
%A یحیی میان بندی
%A مهدی فتحی
%J پنجمین کنگره سیکوسوماتیک
%D 2013

[Download]