پنجمین کنگره سایکوسوماتیک , 2013-05-29

عنوان : ( اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به فرسودگی شغلی )

نویسندگان: محمد ارقبائی , سیدعلی کیمیایی , یحیی میان بندی , حسین سلیمی بجستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخش بودن درمان شناختی - رفتاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به فرسودگی شغلی انجام گرفته است. روش: در یک بررسی آزمایشی از میان 45 نفر از کارمندان یکی از سازمانها، افراد مبتلا به فرسودگی شغلی پس از انجام مصاحبه تشخیصی و تایید بیماری روان تنی، تعداد 30 نفر انتخاب و به تصادف در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جای داده شدند و از تمامی افراد گروه کنترل و گواه در قبل و بعد از اجرای درمان شناختی-رفتاری مصاحبه به عمل آمد و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه فرسودگی شغلی هومن و ساعتچی و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)پاسخ دهند. افراد شرکت کننده در گروه آزمایش در 10 جلسه 45 دقیقه ای حضور یافته و گروه گواه هم هیچگونه آموزشی دریافت نکردند و داده های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون بوسیله آزمون آماری تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل های آماری در مرحله پس آزمون در دو گروه، از نظر متغیر فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در سطح (P<0.05) تفاوت معناداری را نشان داد. به بیان دیگر، کیفیت زندگی در گروه آزمایش افزایش یافت و در فرسودگی شغلی گروه آزمایش بهبود معنی داری پدید آمد. نتیجه گیری: درمان شناختی –رفتاری بر افزایش کیفیت زندگی مبتلایان به فرسودگی شغلی موثر و مفید می باشد.

کلمات کلیدی

, فرسودگی شغلی, شناختی- رفتاری, روان تنی, کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035132,
author = {ارقبائی, محمد and کیمیایی, سیدعلی and یحیی میان بندی and حسین سلیمی بجستانی},
title = {اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به فرسودگی شغلی},
booktitle = {پنجمین کنگره سایکوسوماتیک},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {فرسودگی شغلی، شناختی- رفتاری، روان تنی، کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به فرسودگی شغلی
%A ارقبائی, محمد
%A کیمیایی, سیدعلی
%A یحیی میان بندی
%A حسین سلیمی بجستانی
%J پنجمین کنگره سایکوسوماتیک
%D 2013

[Download]