پنجمین کنگره سایکوسوماتیک , 2013-05-29

عنوان : ( اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کنترل حملات وحشت زدگی )

نویسندگان: یحیی میان بندی , محمد ارقبائی , سیدعلی کیمیایی , علی رضا زارع , شیرین حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کنترل حملات هراس می باشد. روش: در یک بررسی آزمایشی از میان 30 مراجعه کننده با علائم روان تنی هراس پس از انجام معاینات روانپزشکی و تایید تشخیص بیماری روان تنی در مراجعین، تعداد 16 مراجع انتخاب و به تصادف در دو گروه 8 نفره آزمایش و گواه جای داده شدند و علاوه بر مصاحبه تشخیصی، از تمامی افراد گروه آزمایش و گواه در قبل و بعد از اجرای مداخله خواسته شد تا به پرسشنامه افسردگی،اضطراب واسترس(DASS 21 ) پاسخ دهند. روش آموزش و اجرای تکنیک های مدیریت استرس در 12 جلسه 30 دقیقه ای در مورد گروه آزمایش انجام شد و گروه گواه آموزشی دریافت نکردند و داده های به دست آمده بوسیله تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل های آماری در مرحله پس آزمون در هردو گروه از نظر متغیر کنترل حملات هراس در سطح (P<0.05) تفاوت معناداری را نشان داد. به عبارت دیگر در گروه آزمایش، حملات هراس کاهش یافت و آموزش مدیریت استرس موجب بهبودی معنادار در بیماری روان تنی گروه آزمایش شد. نتیجه گیری: آموزش مدیریت استرس بر کنترل حملات هراس موثر و مفید می باشد.

کلمات کلیدی

, هراس, آموزش مدیریت استرس, روان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035136,
author = {یحیی میان بندی and ارقبائی, محمد and کیمیایی, سیدعلی and علی رضا زارع and شیرین حسنی},
title = {اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کنترل حملات وحشت زدگی},
booktitle = {پنجمین کنگره سایکوسوماتیک},
year = {2013},
location = {شهر کرد, ايران},
keywords = {هراس، آموزش مدیریت استرس، روان تنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کنترل حملات وحشت زدگی
%A یحیی میان بندی
%A ارقبائی, محمد
%A کیمیایی, سیدعلی
%A علی رضا زارع
%A شیرین حسنی
%J پنجمین کنگره سایکوسوماتیک
%D 2013

[Download]