Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (5), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (55-70)

عنوان : ( آسیب شناسی روش های جمع آوری داده در مطالعات زبانی: گامی به سوی بومی سازی روش تحقیق در ایران )

نویسندگان: رضا پیش قدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش مهم و اساسی فرهنگ در نحوۀ تفکر، استنباط و استنتاج افراد یک جامعه، پژوهش حاضر در نظر دارد تا با کنکاش و واکاوی در مفهوم فرهنگ، به بررسی تفاوت های فرهنگی در دنیای غرب و ایران پرداخته و نشان دهد برخی از روش های گردآوری داده ممکن است مناسب بافت ایران نباشند و گاهی به اشتباه توسط پژوهشگران و دانشجویان ایرانی مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش ها نشان می دهند فرهنگ ایرانی نسبت به فرهنگ غربی غیر مستقیم، ارتباطی، چند وجهی، بافت- محور، تواضعی و استقرایی می باشد. این ویژگی ها باعث می شود استفاده ازبرخی ابزار پژوهشی همچون پرسشنامه، بلند بلند فکردن در حین انجام فعالیت و یا حل مساله و دفترچۀ خاطرات در بافت ایران مناسب به نظر نرسند و از اعتبار و روایی کافی برخوردار نباشند. در پایان، نتایج حاصل در بافت پژوهشی ایران مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت و پیشنهاد های جهت تحقیق بیشتر ارایه شد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, شرق و غرب, پرسشنامه, دفترچه خاطرات, تحلیل پروتکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035141,
author = {پیش قدم, رضا},
title = {آسیب شناسی روش های جمع آوری داده در مطالعات زبانی: گامی به سوی بومی سازی روش تحقیق در ایران},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-3081},
pages = {55--70},
numpages = {15},
keywords = {فرهنگ، شرق و غرب، پرسشنامه، دفترچه خاطرات، تحلیل پروتکل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی روش های جمع آوری داده در مطالعات زبانی: گامی به سوی بومی سازی روش تحقیق در ایران
%A پیش قدم, رضا
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2013

[Download]