پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (104), شماره (104), سال (2015-2) , صفحات (148-157)

عنوان : ( تأثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران (Crocus sativa L.) در شرایط مشهد )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مژگان ثابت تیموری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر مختلف کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران (Crocus sativa L.)، برای هر سن از مزرعه زعفران، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار، طی سه سال زراعی 89-1388، 90-1389 و91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، وزن بنه در 4 سطح (وزن کمتر از 4 گرم، 4 تا 8 گرم، 8 تا 12 گرم و بیش از 12 گرم)، تیمار کود دامی در چهار سطح (0، 10 ، 20 و 30 تن در هکتار) و سن مزرعه در سه سطح (یک، دو و سه سال) بودند. به منظور حفظ تراکم وزنی در کلیه تیمارها از مقدار ثابت 5/3 تن در هکتار در هر سایز بنه استفاده‌شد. نتایج نشان‌داد که تأثیر سن مزرعه، وزن بنه و کود دامی بر شاخص‌های اندازه‌گیری شده معنی‌دار بوده (01/0P<)، بطوریکه بیشترین وزن تک بنه (15 گرم)، عملکرد کلاله (623/0 گرم در متر مربع) و وزن خشک برگ (1/5 گرم درمترمربع) حاصل تیمار 20 تن در هکتار کود دامی با کاشت بنه‌های با وزن 8 تا 12 گرم و تیمار سه ساله بود. بیشترین عملکرد بنه (725گرم) از کاشت بنه های با وزن بیشتر از 12گرم و کاربرد30 تن در هکتار کود دامی در سال سوم کاشت زعفران بود.

کلمات کلیدی

, زعفران, سن مزرعه, کلاله, کود دامی, وزن بنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035145,
author = {کوچکی, علیرضا and ثابت تیموری, مژگان},
title = {تأثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران (Crocus sativa L.) در شرایط مشهد},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2015},
volume = {104},
number = {104},
month = {February},
issn = {2423-5423},
pages = {148--157},
numpages = {9},
keywords = {زعفران، سن مزرعه، کلاله، کود دامی، وزن بنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران (Crocus sativa L.) در شرایط مشهد
%A کوچکی, علیرضا
%A ثابت تیموری, مژگان
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2015

[Download]