پنجمین کنگره سایکوسوماتیک , 2013-05-29

عنوان : ( بررسی رابطه برافراشتگی مقیاس بالینی مدانگی - زنانگی آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضداجتماعی وخودبیمارانگاری )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , زینب آزادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف پژوهش:پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودبیمارانگاری با رفتارهای ضد اجتماعی و هیستری صورت گرفت. مواد و روش ها:نمونه ای از زنان و مردان (تعداد= 114؛ 43% مرد و 57% زن) مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه MMPI-2را تکمیل نمودند. روش بررسی از نوع همبستگی بود. یافته های پژوهش: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرخود بیمارانگاریبا رفتار ضد اجتماعی و هیستری (001/0 p<)، روابط معناداری وجود دارد. نتایج دو رگرسیون سلسله مراتبی نشان دادند که پس از کنترل اثر جنسیت، سن و تحصیلات، خودبیمارانگاری با افزایش میزان رفتارهای ضد اجتماعی و هیستری همراه است. بحث و نتیجه گیری: شیوع نسبتاً بالای اختلال خودبیمارانگاری در افراد مراجعه کننده به کلینیک مشاهده شد. با وجود شیوع بالای علائم خودبیمارانگاری در افراد مراجعه کننده به کلینیک نگرانی از ابتلا به اختلال خودبیمارانگاری در آن ها محدود می باشد. که این اختلال منجر به افزایش رفتارهای ضداجتماعی و هیستری خواهد شد.

کلمات کلیدی

, خود بیمارانگاری, رفتارهای ضداجتماعی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035148,
author = {کیمیایی, سیدعلی and آزادی, زینب},
title = {بررسی رابطه برافراشتگی مقیاس بالینی مدانگی - زنانگی آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضداجتماعی وخودبیمارانگاری},
booktitle = {پنجمین کنگره سایکوسوماتیک},
year = {2013},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {خود بیمارانگاری، رفتارهای ضداجتماعی و هیستری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه برافراشتگی مقیاس بالینی مدانگی - زنانگی آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضداجتماعی وخودبیمارانگاری
%A کیمیایی, سیدعلی
%A آزادی, زینب
%J پنجمین کنگره سایکوسوماتیک
%D 2013

[Download]