پنجمین کنگره سایکوسوماتیک , 2013-05-29

عنوان : ( تن انگاره، رضایت جنسی و رابطه آن با رضایت زناشویی زوج های دانشجو )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , مجید آخوندزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: زمینه و هدف: خانواده اولین و یکی از اصلی ترین نهاد های اجتماعی است که با ازدواج دو فرد به وجود می آید. سلامت روانی در خانواده، می تواند منجر به شکل گیری جامعه ای سالم شود و به همین ترتیب عدم وجود سلامت روان در خانواده، هزینه ها و پیامد های زیادی را می تواند بر جامعه تحمیل کند. رضایت هر یک از زوجین سهم عمده ای در میزان بهره مندی خانواده از سلامت روان دارد. هدف از پژوهش پیش رو بررسی همبستگی بین متغیرهای رضایت ازتن انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی در دانشجویان است. روش بررسی: در این مطالعه دانشجویان متاهل( زن و مرد) ساکن در یک خوابگاه های دانشجویی، بطور سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند(98N=) . ابزار این مطالعه پرسشنامه های مقیاس سازگاری زناشویی( DAS)، پرسشنامه رضایت جنسی و پرسشنامه رضایت از تن انگاره (SWBI)،می باشند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ها: متغیرهای رضایت از جنسی با رضایت زناشویی(001/.P< و 60/. r=)، رضایت از تن انگاره با رضایت زناشویی (001/.P< و 74/. r=)، و رضایت جنسی با رضایت از تن انگاره (001/.P< و 60/. r=)، با هم همبستگی مثبت و معناداری داشتند. همچنین رضایت از تن انگاره و رضایت جنسی، می توانند به ترتیب (61/. و 26/.) از واریانس رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج و وجود همبستگی بین متغیر های رضایت از تن انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی لزوم توجه بیشتر درمانگران به حیطه درمان مسائل جنسی زوجین را مطرح می کند و کاربرد برنامه هایی در زمیــنه اصـــلاح تن انگاره در بین جوانان و مخصوصا زوجین می تواند باعث بهبود عملکرد جنسی در آنها و در نتیجه رضایت بیشتر از زندگی زناشــویی شان شود.

کلمات کلیدی

, رضایت زناشویی, رضایت جنسی, رضایت از تن انگاره, دانشجویان متاهل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035149,
author = {کیمیایی, سیدعلی and آخوندزاده, مجید},
title = {تن انگاره، رضایت جنسی و رابطه آن با رضایت زناشویی زوج های دانشجو},
booktitle = {پنجمین کنگره سایکوسوماتیک},
year = {2013},
location = {شهر کرد, ايران},
keywords = {رضایت زناشویی، رضایت جنسی، رضایت از تن انگاره، دانشجویان متاهل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تن انگاره، رضایت جنسی و رابطه آن با رضایت زناشویی زوج های دانشجو
%A کیمیایی, سیدعلی
%A آخوندزاده, مجید
%J پنجمین کنگره سایکوسوماتیک
%D 2013

[Download]