مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (15), شماره (50), سال (2013-1) , صفحات (7-25)

عنوان : ( ابرار و سوره انسان با توجه به روایات )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده , مریم نساج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی از آیات قرآن در شان اهل بیت است. از جمله آیات سوره انسان که در شان حضرت علی و حضرت فاطمه و خادم ایشان فضه نازل شده است. عباد الله از اصل چشمه بهره مند می شوند و ایرار فقط ازجامی که از آن چشمه پر شده است. این آیات بیان گر دو مقام متفاوت است. مقربان و ابرار که ابرار مقام نازل تر از مقربان است. چگونگی ناظر بودن آیان این سوره به این دو گروه درخور بحث است.

کلمات کلیدی

, سوره انسان, شان نزول, ابرار, عباد الله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035150,
author = {اسمعیلی زاده, عباس and نساج, مریم},
title = {ابرار و سوره انسان با توجه به روایات},
journal = {مطالعات تاریخی قرآن و حدیث},
year = {2013},
volume = {15},
number = {50},
month = {January},
issn = {1735-8701},
pages = {7--25},
numpages = {18},
keywords = {سوره انسان، شان نزول، ابرار، عباد الله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ابرار و سوره انسان با توجه به روایات
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A نساج, مریم
%J مطالعات تاریخی قرآن و حدیث
%@ 1735-8701
%D 2013

[Download]