نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2013-05-08

عنوان : ( برآورد دمای آب دریا در زمان ته نشینی و شوری دیرینه رسوبات سازند دلیچای در رشته کوه های بینالود با استفاده از داده های ایزوتوپی )

نویسندگان: احمد رئوفیان , محمد خانه باد , علیرضا عاشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی دمای آب در زمان ته نشینی رسوبات و تعیین شوری دیرینه، سازند دلیچای در برش چینه شناسی قرونه (واقع در شمال غرب نیشابور) در صحرا بررسی، اندازه گیری و نمونه برداری شده است. 28 نمونه سنگی (میکریت و بیومیکریت) از این سازند انتخاب و برای آنالیزهای ژئوشیمیایی آماده شدند. با توجه به داده ها و معادله آندرسون و آرتور (1983)، دمای آب دریا در زمان تشکیل سنگهای آهکی این سازند درحدود 23 درجه سانتیگراد محاسبه شده است. فراوانی موجودات استنوهالین (وجود آمونیت های فراوان) و اندیس z بیشتر از 120 بدست آمده برای تمامی نمونه های آنالیز شده، نشان دهنده شرایط شوری نرمال آب دریا در زمان نهشته شدن کربنات های سازند دلیچای در یک محیط رمپ کربناته در برش مورد مطالعه است.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن, دما و شوری دیرینه, سازند دلیچای, بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035156,
author = {رئوفیان, احمد and خانه باد, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {برآورد دمای آب دریا در زمان ته نشینی و شوری دیرینه رسوبات سازند دلیچای در رشته کوه های بینالود با استفاده از داده های ایزوتوپی},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن، دما و شوری دیرینه، سازند دلیچای، بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد دمای آب دریا در زمان ته نشینی و شوری دیرینه رسوبات سازند دلیچای در رشته کوه های بینالود با استفاده از داده های ایزوتوپی
%A رئوفیان, احمد
%A خانه باد, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
%D 2013

[Download]