مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (6), شماره (24), سال (2012-4) , صفحات (183-202)

عنوان : ( طبقه بندی اصلاح شده بلوم و کاربرد آن در یاددهی- یادگیری ریاضی و برنامه درسی )

نویسندگان: فرزاد رادمهر , سیدحسن علم الهدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، ابتدا ضمن معرفی طبقه بندی اصلاح شده بلوم و شیوه استفاده از آن، نقاط ضعف طبقه بندی اولیه بلوم معرفی می گردد. سپس کاربردهای طبقه بندی اصلاح شده بلوم برای ارتقای شیوه های یاددهی- یادگیری و ارزیابی، توسط چهار سؤال به بحث گذاشته می شود. در ادامه، پژوهشی کاربردی برای استفاده از این طبقه بندی در آموزش ریاضی معرفی می شود. در این پژوهش عملکرد ریاضی دانش آموزان با توجه به این طبقه بندی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عملکرد ریاضی دانش آموزان در بعد دانش، از دانش اولیهبه سمت دانش فراشناختی کاهش می یابد و در حل مسایل ریاضی مرتبط با دانش فراشناختی، دانش آموزان دارای ضعف شدید هستند. همچنین، این پژوهش توصیه می کند که معلمان و برنامه ریزان درسی ریاضی از این جدول برای ارتقای فعالیت های آموزشی و ایجاد تعادل در برنامه استفاده کنند به شرط آن که برای آن، آموزش های اثربخشی دیده باشند.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی مدرسه ای, طبقه بندی اصلاح شده بلوم, عملکرد ریاضی, آموزش ریاضی, بعد دانش, دانش اولیه, دانش فراشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035159,
author = {رادمهر, فرزاد and علم الهدائی, سیدحسن},
title = {طبقه بندی اصلاح شده بلوم و کاربرد آن در یاددهی- یادگیری ریاضی و برنامه درسی},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {24},
month = {April},
issn = {1735-4986},
pages = {183--202},
numpages = {19},
keywords = {برنامه درسی مدرسه ای، طبقه بندی اصلاح شده بلوم، عملکرد ریاضی، آموزش ریاضی، بعد دانش، دانش اولیه، دانش فراشناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طبقه بندی اصلاح شده بلوم و کاربرد آن در یاددهی- یادگیری ریاضی و برنامه درسی
%A رادمهر, فرزاد
%A علم الهدائی, سیدحسن
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2012

[Download]