کشاورزی بوم شناختی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (16-30)

عنوان : ( ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشت )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , لیلا تبریزی , افسانه امین غفوری , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر بستر و روش کاشت بنه بر خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 اجرا شد. پنج بستر کاشت شامل خاکبرگ، کمپوست قارچ، کمپوست زباله تر خانگی، کود دامی و کاه لوبیا در دو روش کاشت ردیفی و کپه‌ای به عنوان تیمارهای آزمایش در نظر گرفته شدند. صفات مورد بررسی شامل وزن خشک برگ و فلس، طول برگ، قطر و تعداد بنه دختری، وزن و تعداد بنه در گروههای وزنی (4-2، 8-4 و 16-8 گرم)، تعداد و وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده بستر کاشت و روش کاشت بر کلیه صفات مورد مطالعه زعفران در طی دو سال آزمایش معنی دار بود. بیشترین عملکرد کلاله در سال اول و دوم برای کود دامی (به ترتیب با 7/0 و 8/0 کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان آن (به ترتیب با 5/0 و 6/0 کیلوگرم در هکتار) برای خاکبرگ مشاهده شد. روش کاشت کپه‌ای در سال اول و دوم به ترتیب باعث بهبود 13 و 10 درصد عملکرد کلاله در مقایسه با روش کاشت ردیفی شد. در طی هر دو سال، اثر متقابل بسترها و روش کاشت بر قطر و تعداد بنه دختری و وزن و تعداد بنه در گروههای وزنی معنی دار بود، بطوریکه کاشت کپه‏ای بنه زعفران در بستر کود دامی منجر به حصول بیشترین مقادیر قطر و تعداد بنه‏های دختری و تعداد و وزن بنه در گروههای وزنی مختلف شد.

کلمات کلیدی

, بنه دختری, عملکرد گل, کود آلی, گیاه نقدینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035173,
author = {کوچکی, علیرضا and لیلا تبریزی and امین غفوری, افسانه and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشت},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-6824},
pages = {16--30},
numpages = {14},
keywords = {بنه دختری، عملکرد گل، کود آلی، گیاه نقدینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشت
%A کوچکی, علیرضا
%A لیلا تبریزی
%A امین غفوری, افسانه
%A خرم دل, سرور
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2012

[Download]