مطالعات بین المللی, دوره (10), شماره (37), سال (2013-7) , صفحات (135-163)

عنوان : ( ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تدوین و اجرای سیاست خارجی به شرایط داخلی، فشارهای خارجی، نوع برداشت زمامداران از سیاست خارجیِ سایر کشورها، فهم وقایع جهانی، برداشت ذهنی کارگزارانِ تصمیم‌گیر از محیط پیرامونی، و دستگاه دیپلماسی کارآمد، بستگی دارد. فرآیندهای تاریخی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هم مشتمل بر عناصر نمودگرِ تداوم است، که نشانه‌ای است از ویژگی پیوستاریِ تاریخِ سیاست خارجی ایرانِ انقلابی؛ و هم، واجدِ عناصر نمایان‌گر تغییر است، که به‌خودی‌خود، علامتِ پذیرفتن مصلحت‌سنجی‌های زمانه به‌شمار می‌آید. نگارنده مایل است با تکیه بر درون‌مایه پنجمین برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394/1390) مصوب دی‌ماه 1389، نشان دهد که سیاست خارجی ایران، در حال تبدیل و تغییر چهره است؛ تا آن‌جاکه ساخت گفتمانیِ نوین و ویژه‌ای را بر رفتارهای سیاست خارجی ایران چیره گردانیده است.

کلمات کلیدی

, سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران, برنامه پنجم توسعه, تحول کرداری, تغییر گفتمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035185,
author = {خلیلی, محسن},
title = {ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه},
journal = {مطالعات بین المللی},
year = {2013},
volume = {10},
number = {37},
month = {July},
issn = {1735-2045},
pages = {135--163},
numpages = {28},
keywords = {سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، برنامه پنجم توسعه، تحول کرداری، تغییر گفتمانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه
%A خلیلی, محسن
%J مطالعات بین المللی
%@ 1735-2045
%D 2013

[Download]