پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (55-70)

عنوان : ( رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: حسین افخمی روحانی , حبیب اله دعائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مدیریت دانش فرآیندی است که بکارگیری آن منجر به رشد خلاقیت ، نوآوری و بالندگی منابع انسانی م یگردد و دانشگاه ها مشابه همه سازما نها نیازمند این هستند که نقش و ماهیت دانش را در پیشرفت خود شناسایی و هدایت کنند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در شش حوزه ستادی دانشگاه فردوسی مشهد است. روش: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است که ضمن بررسی پیشینه موضوع، برای سنجش میزان اجرای مدیریت دانش از پرسشنامه و برای سنجش اقدامات منابع انسانی از سیستم جامع منابع انسانی دانشگاه استفاده شد و برای بررسی رابطه مذکور از روش تحلیل همبستگی اسپیرمن انجام شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش ارتباط معن اداری بین مولف ههای مدیریت دانش ( خلق، کسب، سازماندهی، ذخیره، انتشار و بکارگیری) و مولف ههای اقدامات منابع انسانی نشان داد. در بررسی همبستگی متغیرهای اصلی، یافته ها نشان داد که اقدامات منابع انسانی بطور معنادار و مثبتی با میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد مرتبط است. در پیشنهادهای این پژوهش راهکارهایی برای بهبود، به مدیران ارشد دانشگاه ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, اقدامات منابع انسانی, دانشگاه فردوسی مشهد, مدیریت دانش , آموزش و بالندگی, تحرک کارکنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035203,
author = {افخمی روحانی, حسین and دعائی, حبیب اله},
title = {رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6344},
pages = {55--70},
numpages = {15},
keywords = {اقدامات منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت دانش ، آموزش و بالندگی، تحرک کارکنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد
%A افخمی روحانی, حسین
%A دعائی, حبیب اله
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2012

[Download]