ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان , 2013-05-15

عنوان : ( استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی )

نویسندگان: اسماعیل یامپی , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , عبدالجبار ایران نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این بررسی تأثیر سطوح مختلف تیمار بیکربنات سدیم در التیام دهی زخمهای میوه پرتقال محلی گلستان، پرتقال یافا و سانگین خونی، مایه زنی شده با سوسپانسیونPenicillium digitatum بود. این پژوهش بصورت آزمایش فاکتوریل 4×6×2 )چهارغلظت، شش زمان، دورقم) برپایه طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار به اجرا در آمد. متغیرهای چون میزان کاهش وزن، سفتی بافت، موادجامد محلول، اسیدیته، اندیس رسیدگی ومیزان پوسیدگی در 6مرحله با فاصله زمانی 14 روز یکبار مورد اندازه گیری قرار گرفت.نتایج نشان دادند که کنترل کامل پوسیدگی وکمترین کاهش وزن و سفتی در هر دو رقم در غلظت 1500 میلی گرم/لیتر بی کربنات سدیم (بصورت ترکیبی با غوطه وری در آب گرم 53 درجه به مدت 3 دقیقه) بدست آمد. میزان اسیدیته و مواد جامد محلول در هردو رقم با افزایش زمان انبارداری کاهش یافت،اما در رقم خونی در اواخر عمر انبار داری کاهش اندیسرسیدگی مشاهده گردید که میتواند ناشی از مصرف شدن قندها در سنتز آنتوسیانین باشد.

کلمات کلیدی

, جوش شیرین, انبارمانی, پرتقال میان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035204,
author = {یامپی, اسماعیل and صدرنیا, حسن and آق خانی, محمدحسین and ایران نژاد, عبدالجبار},
title = {استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی},
booktitle = {ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان},
year = {2013},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {جوش شیرین، انبارمانی، پرتقال میان رس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی
%A یامپی, اسماعیل
%A صدرنیا, حسن
%A آق خانی, محمدحسین
%A ایران نژاد, عبدالجبار
%J ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان
%D 2013

[Download]