آموزش عالی ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (59-83)

عنوان : ( آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری )

نویسندگان: منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی از طریق یک الگوی علّی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی و مدل معادلات ساختاری است. جامعه تحقیق شامل دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد بود. به منظور آزمون مدل، نمونه ای به حجم 126 آزمودنی، از بین دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انتخاب شدند. پرسشنامه های محقق ساخته خودکارآمدی پژوهشی و عوامل موثر بر خودکارآمدی شامل تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش به دروس توسط آزمودنیها تکمیل شد. اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که مولفه‌های خودکارآمدی پژوهشی و برخی عوامل موثر بر خودکارآمدی (تجارب پیشین، تشویق دیگران و نگرش به دروس) دو به دو با هم همبستگی دارند (05/0p<). با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش خودکارآمدی، پژوهشی مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار است و خودکارآمدی پژوهشی به خوبی از طریق عوامل موثر بر خودکارآمدی پیش بینی و تبیین شده است (91/0 ,NNFI= 091/0 0RSMEA=). برخی ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی نیز معنادار بود (01/0p<).

کلمات کلیدی

, خودکارآمدی, پژوهش, دانشجوی دکتری, عوامل موثر بر خودکارآمدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035212,
author = {صالحی, منیره and کارشکی, حسین and آهنچیان, محمدرضا},
title = {آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری},
journal = {آموزش عالی ایران},
year = {2013},
volume = {5},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-8000},
pages = {59--83},
numpages = {24},
keywords = {خودکارآمدی، پژوهش، دانشجوی دکتری، عوامل موثر بر خودکارآمدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری
%A صالحی, منیره
%A کارشکی, حسین
%A آهنچیان, محمدرضا
%J آموزش عالی ایران
%@ 2008-8000
%D 2013

[Download]